Fikcyjna pomoc w zakresie zwolnienia ze składek ZUS – Tarcza 6.0.


Tarcza 6.0. wprowadza możliwość zwolnienia z obowiązku naliczania składek ZUS od umów cywilnoprawnych. Problem polega na tym, że takiego wniosku nie może złożyć zleceniodawca, tylko musi go złożyć zleceniobiorca i to w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, aby uzyskać zwolnienie ze składek za okres od stycznia do kwietnia 2021 r., w innym przypadku wniosek będzie podlegał odrzuceniu.


Od dnia 1 stycznia 2021 r., pojawiła się możliwość złożenia elektronicznego wniosku do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku płacenia składek ZUS. Termin na złożenie wniosku wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy cywilnoprawnej. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2021 r.


Sama konstrukcja przepisu sprawia, że jest on mało praktyczny i ogranicza on możliwość skorzystania z pomocy przez firmy, a wręcz powoduje niemożność skorzystania z tej pomocy. Po pierwsze wniosek o zwolnienie ze składek należy złożyć do ZUS za pomocą PUE, a nie każdy ubezpieczony (zleceniobiorca) posiada PUE. Po drugie, wniosek może tylko i wyłącznie złożyć zleceniobiorca, a nie zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ma żadnego interesu w tym, aby złożyć taki wniosek, ponieważ składki ZUS, które powinny być zapłacone od jego wynagrodzenia przez zleceniodawcę, nie zostaną zapisane na jego koncie w ZUS, tj. nie będą uwzględniane przykładowo przy ustalaniu prawa do zasiłku, renty, czy emerytury.


PRZYKŁAD:

Pan Karol jest architektem i ma do wykonania dużą inwestycję. Dnia 11 stycznia 2021 r. zawarł 45 umów zlecenia na okres 3 miesięcy. W dniu 10 lutego 2021 r., inwestycja z uwagi na COVID-19 została wstrzymana na okres pierwszego kwartału 2021 r. Aby być zwolnionym z obowiązku naliczania składek od zawartych umów zlecenia za okres od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 10 kwietnia  2021 r., wszyscy zleceniobiorcy powinni w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy złożyć wniosek do ZUS przez PUE. Pan Karol jako zleceniodawca nie może samodzielnie złożyć takiego wniosku. W związku z tym, że umowa została zawarta w dniu 11 stycznia 2021 r., a przestój pojawił się w dniu 10 lutego 2021 r., złożenie wniosku po 7 dniach od zawarcia umowy będzie jednoznaczne z odmową zwolnienia ze składek ZUS.


Jak wynika z powyższego przykładu, pomoc jest iluzoryczna, ponieważ wniosek o zwolnienie ze składek powinien składać zleceniodawca. Ponadto, zleceniodawca nie ma prawa wymagać od swojego zleceniobiorcy, aby złożył do ZUS jakiekolwiek wnioski w swoim imieniu.


Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na to, że w razie odmowy zwolnienia ze składek, złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje również TYLKO zleceniobiorcy.Ponadto, wniosek może być złożony, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

  • zleceniobiorca zawarł umowę cywilnoprawną pomiędzy dniem 1 stycznia 2021 r., a dniem 31 marca 2021 r.;
  • przedmiotem umowy musi być działalność i usługi określone w Tarczy antykryzysowej 6.0., tj.:
  1. działalność twórcza w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  2. działalność artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  3. działalność techniczna wspomagająca produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  4. usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usługi w zakresie architektury świadczone przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  5. usługi świadczone na rzecz muzeów:

a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

b) przez przewodników muzeów;

  • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
  • zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.