Kto musi zgłaszać umowy o dzieło i na jakim druku?


Płatnik składek i osoba fizyczna zlecająca dzieło mają obowiązek przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia, na specjalnym formularzu, tj. ZUS RUD, informację o zawartej umowie o dzieło po dniu 31 grudnia.


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.)

Art.  36.  [Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych]
 
17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.Kto ma obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS?

  • płatnicy składek, czyli osoby/podmioty zgłaszające do ubezpieczeń przynajmniej jedną osobę;
  • osoby fizyczne, które zlecają dzieło.

Jak wynika z powyższej regulacji, zawierając umowę o dzieło przez osobę fizyczną, która nawet nie jest płatnikiem składek, mamy obowiązek złożenia w ZUS formularza ZUS RUD, czyli zgłoszenia umowy i informacji o wykonawcy dzieła, chociażby zawierana była dla celu prywatnego.


PRZYKŁAD:

Piotr Nowak w dniu 10 stycznia 2021 r. wprowadził się do nowego mieszkania. Podczas imprezy rodzinnej okazało się, że brakuje mu kilku krzeseł. Kuzyn Piotra, Jakub K., jest stolarzem. Zatem Piotr wyszedł z propozycją, by do kolejnej imprezy, Jakub wykonał mu 3 drewniane krzesła. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, Piotr Nowak jest zobowiązany do dnia 1 lutego 2021 r. złożyć formularz ZUS RUD do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszając zawartą umowę o dzieło z Jakubem K.


Jakie umowy nie podlegają zgłoszeniu do ZUS?

  • umowy zawarte przed dniem 1 stycznia 2021 r.;
  • umowy zawarte z osobą, z którą płatnik ma zawartą umowę o pracę lub umowy wykonywane na rzecz swojego pracodawcy;
  • umowy wykonywane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, gdy umówione dzieło mieści się w zakresie świadczonych przez taką osobę usług.


PRZYKŁAD:

Joanna Z. zawarła z Zuzanną A. umowę o dzieło w dniu 20 grudnia 2020 r., w której Zuzanna A. zobowiązana była do wykonania zdjęć podczas uroczystości chrztu mającej miejsce w dniu 23 stycznia 2021 r. Joanna Z. w takim wypadku nie ma obowiązku zgłoszenia zawartej umowy o dzieło do ZUS.


Umowy o dzieło zawarte przed dniem 1 stycznia 2021 r. nie podlegają zgłoszeniu do ZUS. Jeśli umowa o dzieło została zawarta przed dniem 1 stycznia 2021 r., tak jak w powołanym wyżej przypadku, to oznacza, że została zawarta przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy systemowej i nie podlega ówczesnym przepisom.


Co to formularz ZUS RUD?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że płatnik składek lub osoba fizyczna ma 7 dni od daty zawarcia umowy o dzieło na zgłoszenie jej do ZUS na formularzu ZUS RUD. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy o dzieło. Nie ma więc znaczenia, kiedy wykonawca ma rozpocząć oraz kiedy zakończyć wykonywanie dzieła. Jednakże w formularzu ZUS RUD takie dane jak data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła są wykazywane.

Początkowo udostępniony przez ZUS formularz ZUS RUD, służył do przekazania do ZUS informacji o jednej osobie, z którą zawarto jedną umowę o dzieło. Jednak w dniu 13 stycznia 2021 r. uległ modyfikacji i na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.)

Art.  45.  [Konto płatnika składek]
1.  Na koncie płatnika składek:
1b) 7  ewidencjonuje się informacje dotyczące zawartych umów o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17.


Chciałbyś dowiedzieć się więcej na powyższy temat? Zapoznaj się z naszymi artykułami w prasie: