Potrzebujesz specjalisty w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w jednym?


Prawo pracy oraz prawo ubezpieczeń społecznych to dwie różne dziedziny prawa. Są one niezwykle ze sobą powiązane, gdyż bez gruntownej znajomości prawa pracy, dziedzina ubezpieczeń społecznych jawi się jako problematyczna i uciążliwa. Należy podkreślić, że w dzisiejszych czasach prawo ubezpieczeń społecznych nie cieszy się taką popularnością jak prawo pracy, ze względu na problematyczność oraz wielość regulacji, które obejmują oprócz zagadnień przewijających się w prawie pracy, także te całkowicie nowe.


W czasach XXI wieku bardzo ważne jest, by absolwenci kierunku prawo, ale i nie tylko kształcili się dogłębnie w konkretnej dziedzinie. Bez podjęcia starań w celu rozwijania w danej specjalizacji, ciężko jest mówić o jakiejkolwiek znajomości aktualnych regulacji i właściwego zastosowania przepisów w praktyce, w zaistniałych okolicznościach przedstawianych przez potencjalnych klientów.


Prawo pracy to jedna z gałęzi prawa, która bezpośrednio dotyczy każdego człowieka. Jej podstawowym zadaniem jest regulacja stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W dużej mierze poświęca się w niej uwagę między innymi regulacji praw i obowiązków wskazanych wyżej podmiotów. Prawo pracy reguluje też m.in. spory zbiorowe, układy zbiorowe oraz pomoc w utrzymaniu właściwych warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwach i organizacjach dotyczących, przykładowo zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Kodeks pracy to ustawa, która w Polsce stanowi główne źródło normujące prawo pracy. Oprócz kodeksu, bardzo istotne są akty wydawane na jego podstawie, regulaminy czy statuty pracownicze, układy zbiorowe czy porozumienia zbiorowe.


Prawo ubezpieczeń społecznych, które z jednej strony wiąże się z prawem pracy, dotyka też kwestii kompletnie innych. Na podstawie regulacji znajdujących się w kodeksie pracy, często występuje odwołanie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej „ustawą systemową”. Oprócz tego, często w ramach tłumaczenia pojedynczych zagadnień w kodeksie pracy dotyczących między innymi wynagrodzenia, następują takie odesłania jak odesłanie do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jest to przykład, z którego jasno więc wynika, iż prawnik, który chciałby specjalizować się w prawie ubezpieczeń społecznych nie może sobie pozwolić na ignorancję kodeksu pracy.


Często wybitni specjaliści prawa pracy nie poruszają wnikliwie takich kwestii jak zasiłek chorobowy, sposób jego wyliczenia etc., gdyż wiąże się to ze znajomością odrębnych przepisów, zasięgnięcia do kilku regulacji jednocześnie.


Ubezpieczenia społeczne są to świadczenia, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych, tj. choroba, wypadek, a w jego konsekwencji kalectwo, ciąża czy starość – nie mogą utrzymać się z własnej pracy. Wypłaty świadczeń z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Obok pomocy społecznej i zaopatrzenia społecznego, stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.


Rodzaje ubezpieczeń społecznych dzielą się ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową:

  1. Ubezpieczenia emerytalne – przedmiotem ochrony jest osiągnięcie ustalonego wieku przez ubezpieczonego;
  2. Ubezpieczenia rentowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny;
  3. Ubezpieczenia chorobowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy wywołana chorobą, rodzicielstwem lub koniecznością opieki nad członkiem rodziny;
  4. Ubezpieczenia wypadkowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy wywołana zdarzeniem zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.Podkreślenia wymaga fakt, iż kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę, ubezpieczeniami, zasiłkami, emeryturami, rentami, dotyczą każdego z nas, ale czytając przepisy kompletnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć zamysłu i celu ustawodawcy. Przez częsty brak zrozumienia istniejących unormowań nierzadko jesteśmy narażeni w wyniku tego na spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który jest przecież podstawowym organem zarządzającym systemem powszechnych ubezpieczeń społecznych. Często kłopoty z ZUS kończą się w sądzie. Z tego powodu tak ważne jest kształcenie się prawników w tej dziedzinie.


Firma HR Lex, w której prawnicy z pełnym zaangażowaniem i pasją prawie od dekady świadczą pomoc, zajmując się obsługą prawną w tym zakresie, dlatego nie czekaj i skontaktuj się z nami. Jesteśmy młodym zespołem, który postara uporać się z każdym zaistniałym problemem, zarówno z dziedziny prawa pracy jak i prawa ubezpieczeń społecznych.