Przebywasz na L4? Pamiętaj, aby podać aktualny adres pobytu!


Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim muszą podać aktualny adres pobytu podczas niezdolności do pracy, w którym faktycznie będą przebywać na czas choroby. Brak podania aktualnego adresu rodzi ryzyko wielu negatywnych konsekwencji, nawet otrzymania decyzji o braku prawa do zasiłku.

Należy podkreślić, że prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawianie zaświadczeń lekarskich podlega kontroli, którą sprawują lekarze orzecznicy ZUS (art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).


Do czego potrzebny jest aktualny adres pobytu?

Aktualny adres pobytu podczas niezdolności do pracy jest istotny właśnie przy przeprowadzeniu kontroli przez ZUS. Po pierwsze, lekarz orzecznik ZUS może przeprowadzić badanie lekarskie w miejscu pobytu ubezpieczonego. Po drugie, na podany adres pobytu zostaje wysłane ubezpieczonemu zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli ubezpieczony w ciągu 3 dni nie poinformuje ZUS o zmianie adresu pobytu, to przyjmuje się, że zawiadomienie o terminie badania wysłane na wskazany adres zostało doręczone skutecznie.


Jakie są konsekwencje?

Zawiadomienie zawiera wskazany termin badania lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS. W przypadku, gdy ubezpieczony nie stawi się na badanie, to zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie. Ubezpieczony nie może zasłaniać się tym, że nie odebrał zawiadomienia, gdyż przebywał pod innym adresem, ponieważ ma obowiązek informowania o każdej zmianie pobytu podczas niezdolności do pracy, pracodawcę oraz ZUS.


PRZYKŁAD:

Pan Grzegorz przebywał na zwolnieniu lekarskim w związku z doznanym wypadkiem, przy którym złamał nogę. Początkowo na zaświadczeniu lekarskim podał adres swojego mieszkania przy ulicy Krzywej 7, jednak po tygodniu stwierdził, że potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach, dlatego przeniósł się do domu swoich rodziców przy ulicy Mieszkalnej 9. Nie zawiadomił o tym fakcie ZUS ani pracodawcy. ZUS postanowił wszcząć kontrolę i wysłał zawiadomienie o terminie badania lekarskiego, które miało się odbyć w dniu 26 lipca 2021 r. na adres mieszkania przy ulicy Krzywej 7. Pan Grzegorz wrócił do mieszkania dopiero 27 lipca 2021 r. i wtedy przeczytał zawiadomienie z ZUS. Miesiąc później Pan Grzegorz otrzymał decyzję z ZUS, w której odmówiono mu prawa do zasiłku.


Podstawa prawna:

Art. 59 ust. 5d- 5f ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Autor: Karolina Kiecana – prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS