Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać skutkom koronawirusa (COVID-19), umożliwia osobom samozatrudnionym uzyskanie możliwości umorzenia składek ZUS, odroczenia składek ZUS, otrzymania świadczenia postojowego, czy bezzwrotnej pożyczki.Kto ma prawo do umorzenia składek ZUS?

Samozatrudnieni mogą wnioskować o umorzenie składek za miesiące marzec, kwiecień oraz maj 2020 r. W sytuacji wyrażenia zgody na umorzenie składek przez ZUS, obowiązek ich uregulowania przejmie państwo co oznacza, że przedsiębiorca zachowa ciągłość do ubezpieczeń oraz nadal będzie miał prawo do zasiłków z ubezpieczeń społecznych, pomimo nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Istotne jest, aby przedsiębiorca opłacający składki za własne ubezpieczenie i osób z nim współpracujących, na dzień  1 lutego 2020 r. podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.


Ze zwolnienia ze składek ZUS, mogą skorzystać:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wykonywały przed dniem 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód nie może być wyższy niż 15.861,00 zł w miesiącu, za który składany jest wniosek.

Aktualnie trwają prace parlamentarne nad nowelizacją przepisów, które mają zmienić zasady zwolnienia z opłacania składek ZUS dla samozatrudnionych. W projekcie wskazano, że zwolnienie z opłacania składek ZUS będzie dotyczyło osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli ich przychód był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (15.861,00 zł) , ale dochód z działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000,00 zł.


[AKTUALIZACJA] Od dnia 16 maja 2020 r., weszła w życie zmiana, dotycząca tarczy antykryzysowej 3.0.


W związku z wprowadzoną zmianą, płatnicy którym tarcza 3.0 (tj. ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), daje prawo do ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS, mogą zażądać zwrotu pieniędzy, jeżeli uregulowali już należności za miesiąc kwiecień oraz maj 2020 r.


Jeżeli płatnik złożył do organu rentowego wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, jak również uregulował wcześniejsze należności za miesiąc kwiecień oraz maj 2020 r., może skorzystać z jednego z dwóch poniższych rozwiązań:

  1. nie należy podejmować żadnych działań – organ rentowy z urzędu zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek,
  2. jeżeli płatnik chce otrzymać pieniądze z powrotem – ma obowiązek złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.


Tarcza 3.0 kolejny raz poszerza krąg podmiotów zwolnionych z należności do ZUS. W tym przypadku o zwolnienie z opłacania składek (za miesiąc kwiecień oraz maj 2020 r.) będą mogły ubiegać się osoby opłacające je na własne ubezpieczenia, których przychód był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681,00 zł. Warunkiem jest jednak to, aby ich dochód z tej działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany jest wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 7 tys. zł.


Inna grupa zyskująca na nowej tarczy antykryzysowej 3.0, to osoby korzystające z ulgi na start. Osoby te będą mogły ubiegać się o zwolnienie z ubezpieczenia zdrowotnego (za miesiąc kwiecień oraz maj 2020 r.). Osoby te mają jednak obowiązek, rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie może być wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15.681,00 zł. W przypadku gdyby przychód był jednak wyższy, skorzystanie z pomocy będzie uzależnione od dochodu uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Nie może on być wyższy niż 7 tys. zł. Kto nie ma prawa do umorzenia składek ZUS?

Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. nie mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają już z ulgi na start, tj. ubezpieczeni, którzy przez okres 6 miesięcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS.

Natomiast ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za okres od miesiąca marca do miesiąca maja 2020 r., mogą skorzystać osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus.

Firmy, które posiadają zaległości w opłacaniu składek w miesiącu grudniu 2019 r., nie mogą skorzystać z dofinansowania.Komu przysługuje odroczenie składek ZUS?

Prawo do odroczenia terminu składek przysługuje wszystkim płatnikom składek, niezależnie od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności, czy liczby zatrudnionych pracowników.

Jeśli wniosek o odroczenie terminu płatności zostanie złożony przed terminem płatności składek, mimo zapłacenia składek w późniejszym terminie – płatnik nie będzie ponosił kosztów odsetek. Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony po terminie opłacania składek, należne będą odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Ulga dotyczy składek od miesiąca stycznia 2020 r.Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

W ramach tarczy antykryzysowej, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudniona) ma możliwość otrzymania świadczenia postojowego w wysokości 2.080,00 zł. Świadczenie postojowe jest  nieopodatkowane i nieoskładkowane.

Prawo do świadczenia postojowego ma osoba prowadząca działalność gospodarczą, w tym również:

  • osoby, które korzystają z ulgi na start;
  • osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +);

jeżeli doznały przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu epidemii koronawirusa (COVID – 19).


Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego w wysokości 2.080,00 zł, jest:

  • wykazanie, że przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 15 % w stosunku do miesiąca poprzedniego;
  • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego br.;
  • nie posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
  • zamieszkanie na terytorium Polski i posiadanie obywatelstwa lub prawa do czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r., nabędą również prawo do świadczenia postojowego. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1.300,00 zł. Osoby takie również nie mogą posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Jeśli wniosek o świadczenie postojowe został złożony za miesiąc marzec 2020 r. i przedsiębiorca chce otrzymać świadczenie – za kolejne miesiące musi złożyć oświadczenie, w którym wskaże, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.Czy masz prawo do pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy?

Firmy, które posiadają status mikroprzedsiębiorcy i prowadziły działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., mają prawo do jednorazowej pożyczki w  kwocie 5.000,00 zł. 

Pożycza jest udzielana na podstawie umowy i okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, a rozpoczynał się będzie po trzymiesięcznym okresie karencji.

Udzielona pożyczka może zostać umorzona wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.


Jak złożyć wnioski o zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy bezzwrotną pożyczkę – dowiesz się tutaj.