Oskładkowanie umów

Wprowadzono zasadę kumulacji tytułów do ubezpieczeń (m.in. umów zlecenia) do osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu. Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu będą też podlegać członkowie rad nadzorczych. Podatnicy najmniej zarabiający i tym samym płacący najniższe podatki, aby wykorzystać pełną przysługującą ulgę na dzieci, otrzymają pozostałą kwotę z budżetu państwa.

Natomiast rodzice rozliczający się według skali podatkowej wychowujący troje i więcej dzieci będą mogli odliczyć wyższą ulgę od podatku z tego tytułu w zeznaniu rocznym. Ponadto wykonywanie wstępnych badań lekarskich nie będzie konieczne w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na tym samym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy.

Kumulacja tytułów do ubezpieczeń – zmiany w oskładkowaniu zleceń

Składki emerytalne i rentowe od umów zlecenia będę obowiązkowo odprowadzane od kwoty równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Kumulacja tytułów do ubezpieczeń do osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, będzie obowiązywała również w przypadku równoległego wykonywania umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą oraz prowadzenia działalności gospodarczej z preferencyjną podstawą wymiaru składek, do której uprawniona jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych dwóch lat jej prowadzenia.

Nowelizacja przewiduje również, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Dotychczas od swoich wynagrodzeń odprowadzali oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada. Przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Natomiast te obejmujące ubezpieczeniem emerytalno-rentowym umowy zlecenia wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Ulga na dzieci w PIT

Ulga na trzecie dziecko wzrasta z 1668,12 zł do 2000,04 zł rocznie. Na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia wzrasta z 2224,08 zł do 2700 zł. Oznacza to, że rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu podatkowym: 1112,04 zł (jedno dziecko), 2224,08 zł (dwoje dzieci), 4224,12 zł (troje dzieci) i 6924,12 zł (czworo dzieci). Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014 r.

 

Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej

Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie firmy znalazły się np. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będzie to konieczne m.in. w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy. Wskazane zwolnienie z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich nie będzie dotyczyło osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Nowelizacja nie ma też zastosowania do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed dniem wejścia w życie omawianych zmian, tj. przed 1 stycznia 2015 r

Uregulowano, przez wprowadzenie do ustawy o PIT, kwestie dotyczące ustalania wysokości przychodu z nieodpłatnego świadczenia, jakie pracownik otrzymuje z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w zależności od pojemności silnika. Wysokość świadczenia będzie wynosić:

  1. 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3
  2. 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia należy ustalać za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 określonych wyżej kwot.

Do katalogu przychodów zwolnionych z podatku dodano wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem.

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy nie będą mieli obowiązku przekazywania korekt miesięcznych raportów rozliczeniowych do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni. Ponadto zwolniono płatników składek, którzy opłacają za ubezpieczonych tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z obowiązku przekazywania ubezpieczonym informacji z raportów miesięcznych w tym zakresie.

Emerytury i renty wzrosną po waloryzacji procentowo-kwotowej

Od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08%, jednak nie mniej niż o 36 zł. Renta socjalna wyniesie 84% zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyżka zostanie dokonana z urzędu. Waloryzacja obejmie też emerytury i renty rolników indywidualnych i służby mundurowe. Nowe zasady będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych. Ponadto o 36 zł wzrosną świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz ustawa rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego od dziadków, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.

 

Bożena Goliszewska-Chojdak

Data: 23.10.2014 r.

źródło: sejm.gov.pl