Powody wypowiedzenia

Przykładowe powody wypowiedzenia na podstwie orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Przyczyna rozwiązania umowy

za wypowiedzeniem

bez wypowiedzenia

niezależna od pracownika zależna od pracownika

li­kwi­da­cja sta­no­wi­ska pracy z po­wo­du re­struk­tu­ry­za­cji za­kła­du pracy

ne­ga­tyw­na ocena rocz­na i kwar­tal­na, która po­twier­dza nie­do­sta­tecz­ne przy­go­to­wa­nia za­wo­do­we i prak­tycz­ne do peł­nie­nia funk­cji kie­row­ni­czej (wyrok SN z 11 lu­te­go 2005 r., sygn. akt I PK 178/04, wyrok SN z 13 maja 1998 r., sygn. akt I PKN 105/98)

sta­wie­nie się do pracy w sta­nie nie­trzeź­wym (wyrok SN z 11 kwiet­nia 2000 r. sygn. I PKN 586/99)

zmniej­sze­nie stanu za­trud­nie­nia w za­kła­dzie pracy. Zgod­nie z po­ro­zu­mie­nie ze związ­ka­mi za­wo­do­wy­mi do zwol­nie­nia zo­sta­ły wy­ty­po­wa­ne osoby, które mają prawo do eme­ry­tu­ry. (wyrok SN z 14 stycz­nia 2008 r., sygn. II PK 102/07, wyrok SN z 3 li­sto­pa­da 2010 r., sygn. akt I PK 93/10)

utra­ta za­ufa­nia do Pana jako kie­row­ni­ka od­dzia­łu, po­le­ga­ją­ca na wy­ra­że­niu przez Pana w obec­no­ści in­nych pra­cow­ni­ków, w ob­raź­li­wych sło­wach, dez­apro­ba­tę dla de­cy­zji Pre­ze­sa (wyrok SN z 12 stycz­nia 2005 r., sygn. I PK 145/04, wyrok SN z 12 lipca 2001 r. sygn. I PKN 539/00 )

spo­ży­wa­nie al­ko­ho­lu w miej­scu i cza­sie pracy (wyrok SN z 4 li­sto­pa­da 2010 r., sygn. II PK 110/10)

li­kwi­da­cja dzia­łu(wyrok SN z 19 maja 2011 r., sygn. III PK 75/10)

pro­wa­dze­nie pry­wat­nej dzia­łal­no­ści w spo­sób za­gra­ża­ją­cy do­bre­mu imie­niu pra­co­daw­cy (wyrok SN z 5 wrze­śnia 1997 r., sygn. akt I PKN 223/97).

roz­po­czę­cie urlo­pu wy­po­czyn­ko­we­go przed udzie­le­niem go przez pra­co­daw­cę, co spo­wo­do­wa­ło za­kłó­ce­nie po­rząd­ku pracy (wyrok SN z 16 wrze­śnia 2008 r., sygn. II PK 26/08)

upa­dłość spół­ki

od­mo­wa pod­da­nia się ba­da­niom kon­tro­l­nym po okre­sie dłu­go­trwa­łej nie­obec­no­ści w pracy (wyrok SN z 10 stycz­nia 2006 r., sygn. akt I PK 131/05)

wy­ko­ny­wa­nie w go­dzi­nach prze­zna­czo­nych na pracę akcji mar­ke­tin­go­wej pro­mu­ją­cej wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą bez zgody pra­co­daw­cy (wyrok SN z 4 li­sto­pa­da 2010 r., sygn. II PK 110/10, wyrok SN z 5 czerw­ca 2007 r., sygn. I PK 5/07)

zmia­ny tech­no­lo­gicz­no-or­ga­ni­za­cyj­ne skut­ku­ją­ce re­duk­cją eta­tów (wyrok SN z 13 paź­dzier­ni­ka 1999 r. sygn. I PKN 290/99)

dłu­go­trwa­łe, po­wta­rza­ją­ce się ab­sen­cje cho­ro­bo­we za­kłó­ca­ją­ce or­ga­ni­za­cję pracy (wyrok SN z 21 paź­dzier­ni­ka 1999 r., sygn. akt I PKN 323/99 , wyrok SN z 21 paź­dzier­ni­ka 1999 r. sygn. I PKN 323/99)

prze­stęp­stwo kra­dzież z uży­ciem broni pal­nej, które zo­sta­ło po­twier­dzo­ne wy­ro­kiem z 15 kwiet­nia 2013 r.

dą­że­nie do ra­cjo­na­li­za­cji struk­tu­ry za­trud­nie­nia (wyrok SN z 16 czerw­ca 1999 r. sygn. I PKN 106/99)

od­mo­wa przy­ję­cia przez Pana no­we­go (zmie­nio­ne­go) za­kre­su czyn­no­ści, który zo­stał usta­lo­ny zgod­nie z umową o pracę i nie zmie­nia jej istot­nych po­sta­no­wień (wyrok SN z 12 luty 2010 r., sygn. akt II PK 215/09)

cięż­kie na­ru­sze­nie pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków po­le­ga­ją­ce na wul­gar­nym, agre­syw­nym za­cho­wa­niu w sto­sun­ku do współ­pra­cow­ni­ka, któ­re­go się Pan do­pu­ścił 30 kwiet­nia 2014 r. ude­rza­jąc go, co spo­wo­do­wa­ło po­gor­sze­nie jego stanu zdro­wia.

li­kwi­da­cji ko­mór­ki or­ga­ni­za­cyj­nej, w któ­rej był Pan za­trud­nio­ny

nie­prze­strze­ga­nie prze­pi­sów BHP, które zo­sta­ło po­twier­dzo­ne 3 upo­mnie­nia­mi wrę­cza­nym przez bez­po­śred­nie­go prze­ło­żo­ne­go (wyrok SN z 14 wrze­śnia 1998 r. sygn. I PKN 322/98)

na­ru­sze­nie dys­cy­pli­ny pracy i pomoc fir­mie kon­ku­ren­cyj­nej w prze­ję­ciu ob­słu­gi­wa­nych przez spół­kę klien­tów, które po­le­ga­ło na sko­pio­wa­niu bazy klien­tów i do­star­cze­nie jej fir­mie ZENON (wyrok SN z 9 lipca 2009 r., sygn. II PK 46/09)

zmia­ny or­ga­ni­za­cyj­ne, które obej­mu­je mię­dzy in­ny­mi prze­su­nię­cia pra­cow­ni­ków mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi dzia­ła­mi (ko­mór­ka­mi), ogra­ni­cze­nie za­trud­nie­nia, zwięk­sze­nie za­trud­nie­nia, a także li­kwi­da­cję sta­no­wisk pracy (wyrok SN z 23 maja 1997 r. sygn. I PKN 176/97)

nie wy­wią­zy­wa­nie się z obo­wiąz­ków pra­cow­ni­czych po­le­ga­ją­ce na braku ra­por­to­wa­nia do cen­tra­li (wyrok SN z 24 li­sto­pa­da 1998 r. sygn. I PKN 456/98)

ra­żą­ce nie­dbal­stwo po­le­ga­ją­ce na wej­ściu bez upraw­nień i upo­waż­nie­nia do sys­te­mu kompute­rowego kon­tra­hen­ta pra­co­daw­cy i usu­nię­ciu z niego pli­ków znaj­du­ją­cych się na ser­we­rze sie­cio­wym (wyrok SN z 12 stycz­nia 2005 r., sygn. I PK 142/04)

zmia­ny or­ga­ni­za­cyj­ne, w tym li­kwi­da­cja urzę­du, spo­wo­do­wa­ne wpro­wa­dze­niem re­for­my ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej (wyrok SN z 22 wrze­śnia 2000 r. sygn. I PKN 35/00)

brak dba­ło­ści o dobro za­kła­du, nie za­sto­so­wa­nie się do re­gu­la­mi­nu pracy, co spo­wo­do­wa­ło znisz­cze­nie ko­par­ki i znacz­ną stra­tę w mie­niu pra­co­daw­cy (wyrok SN z 12 gru­2001 r., sygn. I PKN 728/00)

świa­do­me or­ga­ni­zo­wa­nie przez Pana rów­no­cze­sne­go przej­ścia kilku pra­cow­ni­ków do pra­co­daw­cy pro­wa­dzą­ce­go dzia­łal­ność kon­ku­ren­cyj­ną (wyrok SN z 5 kwiet­nia 2005 r. sygn. I PK 208/04)

zmniej­sze­nie za­trud­nie­nia z przy­czyn eko­no­micz­nych tj. stra­tę głów­ne­go kon­tra­hen­ta firmy, co wpły­nę­ło na zmniej­sze­nie pro­duk­cji.

po­dej­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści za­rob­ko­wej kon­ku­ren­cyj­nej wzglę­dem pra­co­daw­cy (wyrok SN z 1 lipca 1998 r., sygn. I PKN 218/98)

na­ru­sze­nie pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków pra­cow­ni­czych po­le­ga­ją­ce na ko­rzy­sta­niu w pracy przez Pana (Kie­row­ni­ka dział­ku IT) z nie­le­gal­nych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych (wyrok SN z 16 li­sto­pa­da 2004 r. sygn. I PK 36/04)

nie prze­strze­ga­nie re­gu­la­mi­nu pracy w punk­cie do­ty­czą­cym spo­so­bu ubio­ru do pracy pra­cow­ni­ków banku pra­cu­ją­cych na sali ob­słu­gi klien­ta (wyrok SN z 10 maja 2000 r. sygn. I PKN 630/99)

cięż­kie na­ru­sze­nie pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków pracowni­czych po­le­ga­ją­ce na za­bra­niu z akt oso­bo­wych do­ku­men­tów do­ty­czą­cych sto­sun­ku pracy i upo­rczy­wa od­mo­wa ich zwro­tu na żą­da­nie pra­codawcy (wyrok SN z 6 gru­2001 r. sygn. I PKN 720/00)

bier­ność i bez­czyn­ność po­wo­du­ją­ca brak sku­tecz­no­ści w wy­ko­ny­wa­niu po­wie­rzo­nych zadań (wyrok SN z 5 gru­2000 r. sygn. I PKN 124/00)

cięż­kie na­ru­sze­nie pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków pra­cow­ni­czych po­le­ga­ją­ce na usi­ło­wa­niu kra­dzie­ży mie­nia pra­co­daw­cy (wyrok SN z 12 lipca 2001 r. sygn. I PKN 532/00, wyrok SN z 12 wrze­śnia 2000 r. sygn. I PKN 28/00)

nie­pra­wi­dło­we roz­li­cze­nie się przez Pana z mie­nia o znacz­nej war­to­ści, nie­rze­tel­ne i nie­do­kład­ne wy­da­wa­nia to­wa­rów z ma­ga­zy­nu, co spo­wo­do­wa­ło stra­tę w mie­niu firmy.

nie­za­cho­wa­nie ko­niecz­nej prze­zor­no­ści i na­le­ży­tej ostroż­no­ści, po­le­ga­ją­ce na po­zo­sta­wie­niu pie­nię­dzy w nie­za­my­ka­nej szu­fla­dzie biur­ka na sta­no­wi­sku pracy, za­miast zło­że­nia ich do kasy pan­cer­nej na za­ple­czu (wyrok SN z 4 lipca 2001 r. sygn. I PKN 524/00)

utra­ta za­ufa­nia po­le­ga­ją­ca na stwier­dze­niu nie­do­bo­ru w kasie firmy spo­wo­do­wa­nej na­ru­sze­niem prze­pi­sów fi­nan­so­wych (wyrok SN z 14 lipca 1999 r. sygn. I PKN 148/99, wyrok SN z 3 marca 2009 r., sygn. akt II PK 251/08)

sa­mo­wol­ne wy­ko­na­nie za­bie­gu me­dycz­ne­go bez uzy­ska­nia nie­zbęd­nej zgody bez­po­śred­nie­go prze­ło­żo­ne­go (wyrok SN z 7 marca 2001 r. sygn. I PKN 293/00)

utar­ta za­ufa­nia która prze­ja­wia się w pu­blicz­nej kry­ty­ce no­wych celów spół­ki wy­zna­czo­nych przez Za­rząd oraz okła­my­wa­nie bez­po­śred­nie­go prze­ło­żo­ne­go (wyrok SN z 14 paź­dzier­ni­ka 2004 r., sygn. I PK 697/03, wyrok SN z 25 stycz­nia 2005 r. sygn. II PK 171/04)

cięż­kie na­ru­sze­nie pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków po­le­ga­ją­ce na za­ta­je­niu, że zo­stał Pan za­li­czo­ny do grupy in­wa­lidz­kiej, co miało na celu wpro­wa­dze­nie w błąd od­no­śnie braku prze­ciw­wska­zań le­kar­skich do wy­ko­ny­wa­nia pracy (wyrok SN z 7 lu­te­go 2001 r. sygn. I PKN 244/00)