Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. – dr Katarzyna Kalata dla PARP

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 186, s. 105).
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79)

znacząco zmieni regulacje prawa pracy.

Planuje się ograniczenie zakazu konkurencji, wydłużenie urlopów rodzicielskich, wprowadzenie dodatkowego rodzaju urlopu do kodeksu pracy, wprowadzenie zmian dotyczących umowy o pracę na czas określony, umów o pracę na okres próbny, czy elastycznej pracy dla rodziców do 8 roku życia dziecka.

Więcej na ten temat w tekście dla PARP.

LINK TUTAJ