Dlaczego Outsourcing?

Większość firm ma jasno określone pole swojej działalności. Jej istota stanowi zatem źródło wartości firmy i decyduje o pozycji danego przedsiębiorstwa na rynku produktów lub usług. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga jednak także aktywności innej niż operacyjna. Chodzi tu np. o usługi finansowe, kadrowe, księgowe czy prawne konieczne, aby firma mogła normalnie funkcjonować. Wymagają one często wysokiego poziomu profesjonalizmu i dla przedsiębiorstwa, które się w nich nie specjalizuje stanowić mogą poważne utrudnienie. Angażowanie własnych zasobów kadrowych w działalność inną niż operacyjna może bowiem zaszkodzić pozycji firmy na jej docelowym rynku i doprowadzić do spadku konkurencyjności w obszarze głównych pół działalności businessowej.

Uwaga!

Outsourcing (zewnętrzny dział personalny) to powierzenie zewnętrznej firmie zadań niezwiązanych bezpośrednio z głównym polem działalności przedsiębiorstwa. Zaliczyć do nich można m.in.:
– księgowość
kadry i płace
– obsługę prawną
– IT

Zauważyć przy tym trzeba, że we własnym zakresie może być trudno osiągnąć wymagany poziom jakości konieczny w środowisku profesjonalnego businessu. I właśnie na te problemy odpowiedzią jest outsourcing (zewnętrzne działy firmy). Sam termin outsourcing zrobił w ostatnich latach oszałamiającą karierę. I nie należy się temu dziwić. Nie brak bowiem outsourcingowi zalet, które stanowią o tym sukcesie. Outsourcing jest zbitką trzech angielskich terminów outside (na zewnątrz), resource (zasoby) oraz useing (używać, wykorzystywać). Jego definicja funkcjonalna oznacza zaangażowanie zewnętrznych zasobów w celu odciążenia przedsiębiorstwa od działań niestanowiących istoty jego działalności ( tzw. core business ). Dzięki temu firma może skupić się na tym do czego została powołana oddając poboczne aspekty swojego funkcjonowania podmiotom zewnętrznym, czyli posłużyć się właśnie outsourcingiem.

Kiedy i jak dokonać wyboru firmy zewnętrznej (zewnętrzny dział personalny)

Jak wskazano wyżej głównym celem outsourcingu jest zapewnienie firmie wysokiej jakości usług w obszarach, które z jednej strony są niezbędne, aby mogła działać, a z drugiej nie stanowią same w sobie o wartości firmy. Chęć zrobienia czegoś we własnym zakresie wydaje się na pozór kusząca, ponieważ kojarzy się z redukcją kosztów, a zatem z oszczędnościami. Takie myślenie może być jednak niebezpieczne. Współczesny business wiąże się bowiem z szeregiem koniecznych obowiązków ( kadry, płace, aspekty prawne i podatkowe ), które wymagają najwyższej staranności i jakości. Potencjalne błędy zamiast oszczędnościami mogą zakończyć się zatem wysokimi kosztami. Dodatkowo prowadzenie na przykład obsługi kadrowej wymaga dużych nakładów czasu, a w działalności gospodarczej czas oznacza pieniądze.

Uwaga!

Korzyści płynące z korzystania z outsourcingu:
– odciążenie zasobów kadrowych przedsiębiorstwa od zadań niezwiązanych z głównym przedmiotem jego działalności
– powierzenie części zadań profesjonalistom w danej dziedzinie
– elastyczność i możliwość podjęcia współpracy dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstwa

Nie można sobie zatem pozwolić na jego stratę. Warto więc wtedy pomyśleć właśnie o outsourcingu (zewnętrzny dział personalny). Korzyści mogą zdecydowanie przeważyć koszty, a profesjonalna obsługa zewnętrzna odciąży kadry tak, aby mogły służyć firmie i wzmacniać jej rynkową pozycję.

Dobra jakość usług outsourcingowych może być nawet źródłem przewagi konkurencyjnej szczególnie, kiedy dana firma działa w skomplikowanym środowisku prawnym. Żeby jednak osiągnąć taki efekt trzeba właściwie wybrać firmę zewnętrzną. Głównym kryterium powinien być profesjonalizm i doświadczenie. Taka współpraca wymaga zatem wysokiej jakości partnera. Przed wyborem warto zatem sprawdzić z kim mamy do czynienia. Ważne jest czy forma świadcząca daną usługę ma doświadczenie, kim są jej pracownicy, jakie są ich kompetencje. Profesjonalne firmy zajmujące się outsourcingiem zatrudniają doświadczonych i uznanych ekspertów, często wysokiej klasy specjaliści posiadają stopnie naukowe w swoich dziedzinach co dodatkowo wskazuje na ich znaczne kompetencje.

Uwaga!

Procedura wyboru firmy outsourcingowej
– analiza optymalnego z punktu widzenia przedsiębiorstwa zakresu usług, których realizacja przez zewnętrzną firmę ma uzasadnienie ekonomiczne
– wybór adekwatnych do potrzeb usług outsourcowanych ( pełny lub selektywny )
– uwzględnienie profesjonalizmu i doświadczenia outsourcera

Decydując się na outsourcing należy odpowiedzieć sobie także na pytanie czy będzie on miał charakter pełny czy selektywny. To znaczy czy dana firma zajmować się będzie całością czy częścią usług w określonym obszarze. Dopasowanie formuły outsourcingu do firmy uwzględniać powinno zatem zakres jej potrzeb i na tej podstawie dostosowywać należy warunki współpracy.

Zaangażowanie outsourcingu wymaga zatem oceny odwołującej się do kosztów alternatywnych. Angażując lub rezygnując z outsourcingu przedsiębiorstwo wziąć powinno pod uwagę konsekwencje ekonomiczne danych decyzji. Dwa różne scenariusze mają zatem swoje skutki, które można oszacować, a następnie wybrać tę ewentualność, z którą wiąże się więcej korzyści.

Outsourcing w opinii przedsiębiorstw

Zainteresowanie outsourcingiem wzrasta, jak wskazują poniższe dane znaczna część firm bierze pod uwagę lub planuje zwiększyć wykorzystanie usług tego typu w swojej działalności.

Źródło: ICAN Research

Kolejny diagram pokazuje podobne deklaracje dotyczące outsourcingu wśród firm zatrudniających do 50 osób.

Źródło: ICAN Research

Firmy widzą znaczne korzyści we współpracy z outsourcerami, wiele spośród nich uznaje outsourcing za stały element swojej strategii rozwoju. Outsourcing jest dla nich zatem stałym elementem istotnym także ze strategicznego punktu widzenia.

Źródło: ICAN Research

Powyższe dane wskazują jak dużą rolę odgrywa i prawdopodobnie będzie odgrywać outsourcing w działalności gospodarczej w Polsce. Jest on istotnym elementem organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, które z pomocą zewnętrznych podmiotów (zewnętrznych działów personalnych) mają możliwość lepiej i efektywnej konkurować na rynku.