Jak korygować przychody za 2016 r.

Sposób korygowania przychodów w 2016 r. będzie zależał od przyczyny korekty. W przypadku korekt spowodowanych błędami rachunkowymi oraz innymi oczywistymi omyłkami korekty przychodów będą musiały być rozliczane wstecznie, tj. w okresie rozliczeniowym uzyskania korygowanych przychodów. W pozostałych przypadkach korekty przychodów będą dokonywane na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej lub innego dokumentu korygującego.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie dodany art. 12 ust. 3j, który stanowi, że jeżeli korekta przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub – w przypadku braku faktury – inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Przepis ten ustanowi więc zasadę bieżącego rozliczania korekt przychodów.

Zasada ta będzie jednak obowiązywać wyłącznie w przypadkach, gdy korekta przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Natomiast w przypadku korekt przychodów spowodowanych błędami rachunkowymi oraz innymi oczywistymi omyłkami, po 31 grudnia 2015 r. należy postępować zgodnie z dotychczasowymi zasadami – czyli trzeba korygować przychody wstecznie, tj. w okresach rozliczeniowych uzyskania korygowanych przychodów.

 

źródło: INFORLEX.PL