Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność, która zalega z opłacaniem składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne może korzystać z usług NFZ?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zobligowana jest do przystąpienia do obowiązkowych ubezpieczeń takich jak: społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zdrowotne od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, może przystąpić również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W momencie, gdy przedsiębiorca nie reguluje na bieżąco należności wynikających z jego obowiązku opłacania obowiązkowych składek (w tym zdrowotnych), nadal objęty jest ubezpieczeniem i może w jego ramach korzystać z usług NFZ.

Zaległe składki oraz odsetki wynikające z niedotrzymania terminu wpłaty pozostają wymagalne, przy czym organ rentowy może nałożyć na przedsiębiorcę dodatkową opłatę, w wysokości nawet 100% kwoty zaległej.

W przypadku nieuregulowania płatności za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe najpóźniej do 10 dnia miesiąca (w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników), ustaje ubezpieczenie chorobowe od pierwszego dnia miesiąca, za który składka nie została opłacona. Opłacenie zaległej składki nie oznacza automatycznego przywrócenia ubezpieczenia chorobowego. W tym celu, przedsiębiorca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do ZUS o jego przywrócenie.

Aby nie popaść w spiralę długów wynikających z nieopłacanych składek ZUS, warto skontaktować się z organem, w celu ustalenia możliwości spłacania zaległości. Jednym z najbardziej pożądanych dla obu stron rozwiązaniem jest ustalenie płatności ratalnych. Należy jednak pamiętać, iż nieopłacenie jednej raty powoduje natychmiastową wymagalność spłaty całego zadłużenia.