Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), należy złożyć w ciągu miesiąca (30 dni) od daty doręczenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Odwołanie można złożyć osobiście, w oddziale ZUS lub przesłać pocztą do organu, który wydał niniejszą decyzję. W tym drugim przypadku, o upływie miesięcznego terminu, decyduje data stempla pocztowego.

Pobierz: WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

________________, __________
[MIEJSCOWOŚĆ]      [DATA [1]]

Sąd Rejonowy/Okręgowy[2] w_______________
[MIEJSCOWOŚĆ]
_________________________________________
[ADRES SĄDU]

za pośrednictwem:  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział[3] w
________________________________________
[JEDNOSTKA ZUS, KTÓRA WYDAŁA DECYZJĘ]

Ubezpieczony [4]:
 ______________________________________________
______________________________________________
 [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, PESEL]

Organ rentowy:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w ____________________________
[JEDNOSTKA ZUS, KTÓRA WYDAŁA DECYZJĘ]

                                                                          ODWOŁANIE                                                                                                                 

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w _________ z dnia _____________, nr __________ w sprawie _____________ [NP. ODMOWY PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU]

Na podstawie art. 477⁹§ 1 oraz art. 477¹ᴼ § 1 KPC[5] w imieniu własnym wnoszę odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w ________ z dnia _______ nr _________ w sprawie __________ [NP. ODMOWY PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO]

wnoszę o:

– zmianę decyzji poprzez _____________________ [NP. PRZYZNANIE PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO ZA OKRES 15-30 LISTOPADA 2016 R.] /uchylenie decyzji[6];

– dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lekarza specjalisty z zakresu __________________ [NP. NEUROLOGIIna okoliczność _____________________________ [NALEŻY WSKAZAĆ W JAKIM CELU MA BYĆ POWOŁANY LEKARZ DANEJ SPECJALNOŚCI; NP. NA OKOLICZNOŚĆ USTALENIA AKTUALNEGO STANU ZDROWIA UBEZPIECZONEGO PO URAZIE, JAKIEGO UBEZPIECZONY DOZNAŁ WSKUTEK WYPADKU PRZY PRACY W DNIU 17 MARCA 2016 R.]; 

– dopuszczenie dowodu z dokumentu _____________________ [NP. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. KOPERNIKA W ŁODZI] na okoliczność _____________________________________ [NALEŻY WYKAZAĆ JAKIE OKOLOCZNOŚCI MAJĄ BYĆ UDOWODNIONE; NP. NA OKOLICZNOŚĆ PRZEBYTEGO PRZEZ UBEZPIECZONEGO LECZENIA NA ODDZIALE ONKOLOGII W OKRESACH 12 MARCA-10 KWIETNIA 2015 R., 29 WRZEŚNIA – 10 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ORAZ 30 MARCA -6 KWIETNIA 2016 R.] 

– dopuszczenie dowodu z zeznań świadków ______________ [NALEŻY PODAĆ IMIONA I NAZWISKA ORAZ ADRESY DO DORĘCZEŃ] na okoliczność ________________ [NALEŻY WSKAZAĆ JAKIE OKOLICZNOŚCI MAJĄ BYĆ WYKAZANE POPRZEZ PRZEPROWADZENIE DOWODU ZE ŚWIADKÓW; NP. NA OKOLICZNOŚĆ WYKAZANIA ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 1973 R. DO 30 LISTOPADA 1982 R.]                      

 UZASADNIENIE

W UZASADNIENIU NALEŻY WYKAZAĆ, DLACZEGO ZASKARŻANA DECYZJA W OCENIE UBEZPIECZONEGO JEST BŁĘDNA I POWINNA BYĆ ZMIENIONA LUB UCHYLONA PRZEZ SĄD [NP. W DNIU 7 GRUDNIA 2016 R. ORGAN RENTOWY WYDAŁ DECYZJĘ, MOCĄ KTÓREJ UBEZPIECZONY ZOSTAŁ POZBAWIONY PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO ZA OKRES OD 15 LISTOPADA DO 30 LISTOPADA 2016 R. ORGAN RENTOWY PO PRZEPROWADZONEJ W DNIU 21 LISTOPADA 2016 R. KONTROLI ZASADNOŚCI ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO NIE ZASTAŁ MNIE W MIEJSCU MOJEGO ZAMIESZKANIA I PRZYJMUJĄC, ŻE WYKORZYSTUJĘ ZWOLNIENIE NIEZGODNIE Z JEGO CELEM – POZBAWIŁ MNIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO. DZIAŁANIE ZUS NIE ZNAJDUJE JEDNAK ŻADNEGO UZASADNIENIA, BOWIEM W TYM DNIU PRZEBYWAŁEM W PORADNI REHABILITACYJNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. SZCZEŚLIWICKIEJ 36, NA DOWÓD CZEGO PRZEDKŁADAM ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WYSTAWIONE W DNIU 21 LISTOPADA 2016 R.  ZABIEGI REHABILITACYJNE ZOSTAŁY MI ZALECONE PRZEZ LEKARZA JAROSŁAWA BLIKA, KTÓRY WYSTAWIŁ ZWOLNIENIE LEKARSKIE NA OKRES 15-30 LISTOPADA 2016 R. ZASADNY JEST ZATEM WNIOSEK O UCHYLENIE DECYZJI ZUS Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 R. POZBAWIAJĄCEJ MNIE PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO ZA OKRES 15-30 LISTOPADA 2016 R.]                                                                                                                                                     
______________________________
[PODPIS UBEZPIECZONEGO]

Załączniki:
– odpis odwołania wraz z załącznikami [EGZEMPLARZ DLA ZUS]; 
– _________________ [NALEŻY WYMIENIĆ ZAŁĄCZANE DOKUMENTY; NP. KARTA LECZENIA SZPITALNEGO Z WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. KOPERNIKA W ŁODZI Z DNIA 26 KWIETNIA 2016 R., ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA ZABIEGÓW FIZYKOTERAPEUTYCZNCYH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO]. 

————————————————————————————————————————
[1] Data sporządzenia odwołania nie ma znaczenia. Dla zachowania terminu istotne jest kiedy odwołanie zostało złożone w ZUS, sądzie lub nadane na poczcie. Odwołanie należy wnieść w  terminie miesiąca od doręczenia decyzji organu rentowego (art. 477⁹ § 1 KPC).
[2] Właściwy sąd powinien zostać wskazany w pouczeniu w decyzji wydanej przez ZUS.W sprawach o zasiłki,  świadczenie rehabilitacyjne, odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy oraz w drodze z/do pracy lub choroby zawodowe, ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności właściwy jest sąd rejonowy, w pozostałych sprawach – sąd okręgowy (art. 477⁸ KPC).
[3] Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję.
[4] Wnoszącym odwołanie może być także osoba niebędąca ubezpieczonym (np. gdy odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego wnosi nieubezpieczony członek rodziny uprawniony do zasiłku po zmarłym ubezpieczonym).
[5] Wskazanie podstawy nie jest niezbędne dla skuteczności wnoszonego odwołania.
[6] Wniosek o uchylenie decyzji będzie zasadny np. wówczas, gdy ubezpieczony, któremu wcześniej ZUS przyznał prawo do zasiłku chorobowego, następnie wydał decyzję o pozbawieniu go zasiłku z uwagi na wykorzystywanie, zdaniem ZUS, zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem.

WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS