Co się zmieniło w przepisach od dnia 1 stycznia 2017 r. – ważne zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., wprowadza szereg udogodnień i korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Zmiany objęły różne dziedziny prawa, w tym m.in. prawo pracy, cywilne, budowlane, finansowe, czy handlowe.

Znowelizowano również szereg przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Poniżej zestawienie wybranych, najistotniejszych zmian:

PRAWO PRACY

 • pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, mają obowiązek ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy (do końca 2016 r. obowiązek ten dotyczył pracodawców, którzy zatrudniali co najmniej 20 pracowników);
 • pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą fakultatywnie ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy;
 • pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u których działa zakładowa organizacja związkowa, ustalają regulamin wynagradzania i regulamin pracy, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi zakładowa organizacja związkowa;
 • pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, chyba że strony będą nawiązywały kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia – wówczas świadectwo wydawane jest tylko na wniosek pracownika;
 • wprowadzono wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone;
 • wydłużono do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę;
 • pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników może fakultatywnie tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • pracodawca zatrudniający nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – gdy z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

PRAWO BUDOWLANE

 • zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, m.in. niewielkich budynków gospodarczych, wiat, garaży, altan, remontów obiektów budowlanych (zmiany w art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego).

PRAWO CYWILNE

 • zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 115 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. A zatem od dnia 1 stycznia 2017 r. sobota jest traktowana na równi z dniem ustawowo wolnym od pracy. Tym samym, jeśli np. termin płatności lub termin do wniesienia pisma do sądu przypadnie w  sobotę, wówczas upłynie on w poniedziałek (o ile nie będzie to dzień ustawowo wolny od pracy);
 • wprowadzono także nowe regulacje dotyczące prokury.

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych, przez ułatwienie im wykonywania uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników;
 • zmiana zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych.

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

 • podniesiono limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

ORDYNACJA PODATKOWA

 • podatnicy korzystają z ochrony w razie stosowania się do treści objaśnień podatkowych, bez konieczności występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

 • podniesienie progu opodatkowania, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.

USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

 • zmieniono zasady regulujące tryb ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w przypadkach zaniżenia jej wysokości przez płatnika.

USTAWA  O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • przedsiębiorca stosujący się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej danego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, korzysta z ochrony – bez konieczności uzyskiwania indywidualnej interpretacji;
 • przedsiębiorca, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, będzie mógł zawiesić wykonywaną działalność gospodarczą na okres do 3 lat;
 • wprowadzono regulacje, które mają ograniczyć liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko lub nie stwierdzono wcześniej naruszeń przepisów.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców