Ustawodawcy znów nie wyszło – czyli zamiast skrócić przedłużył on okres zasiłkowy


Od dnia 1 stycznia 2022 r., skróceniu ulegnie okres zasiłkowy dla osób, które utraciły tytuł do ubezpieczenia z 182 dni do 91 dni. W rzeczywistości wbrew zamierzeniom ustawodawcy, okres pobierania zasiłku chorobowego może ulec wydłużeniu, ponieważ będziemy mieli dwa niezależne od siebie okresy zasiłkowe, tj. w trakcie zatrudnienia 182 dni i po jego ustaniu 91 dni.


Okres zasiłkowy to czas, w którym osoba zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, może pobierać świadczenie w sytuacji ziszczenia się ryzyka ubezpieczeniowego, czyli choroby. Obecnie wynosi on 182 dni, zaś 270 dni w przypadku niezdolności do pracy powstałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy.


Aby otrzymać świadczenie, należy posiadać tytuł i być zgłoszonym do ubezpieczenia. Od tej ogólnej zasady jest pewien wyjątek, a mianowicie sytuacja, kiedy niezdolność do pracy wystąpi w ciągu 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia – możliwym jest nabycie prawa do zasiłku chorobowego.


Na gruncie jeszcze obowiązujących przepisów niezależnie od tego czy niezdolność do pracy powstała w trakcie trwania ubezpieczenia czy też po ustaniu tytułu, okres zasiłkowy wynosił 182 dni (z wyjątkiem ciąży i gruźlicy).


Po nowelizacji, to ile wynosić będzie okres zasiłkowy zależeć będzie od momentu powstania niezdolności do pracy, a mianowicie czy zaistniała ona w trakcie czy też po ustaniu ubezpieczenia.


Intencją ustawodawcy było ograniczenie sytuacji, w której osoby po ustaniu tytułu do ubezpieczenia miesiącami pobierały świadczenia z ZUS. Po zmianach okres zasiłkowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia ulegnie skróceniu z 182 dni do 91 dni, a więc o połowę. Tyle w teorii. W praktyce może okazać się, że ubezpieczeni wbrew założeniom ustawodawcy mogą zyskać dodatkowe 3 miesiące pobierania zasiłku. Jak wynika bowiem z uzasadnienia ustawy, do okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia, nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia, bez względu na rodzaj choroby – co przedstawia poniższy przykład.


Przykład 1

Pan Mariusz zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, w dniu 22 marca 2022 r. złamał nogę i uzyskał zwolnienie do dnia 19 września 2022 r., czyli na 182 dni. Umowa Pana Mariusza zakończyła się w dniu 1 października 2022 r. Tydzień po zakończeniu umowy Pan Mariusz ponownie złamał nogę. Mimo, iż w trakcie trwania ubezpieczenia wykorzystał on cały okres zasiłkowy, to z racji ustania tytułu ubezpieczenia będzie miał on do wykorzystania dodatkowe 91 dni zasiłku.


Przed nowelizacją, Pan Mariusz nie miałby prawa do zasiłku z racji wykorzystania całego okresu zasiłkowego.


Należy dodać, że od każdego rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS w tym również błędnego policzenia okresu zasiłkowego, ubezpieczonemu przysługuje odwołanie od decyzji ZUS.Autor: Anna Goral – prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS