Zmiany w 500+!


W 2021 roku zmienia się okres rozliczeniowy świadczenia 500+, jest to zmiana kosmetyczna, ale rodzice muszą pamiętać o złożeniu wniosku. Dotychczas świadczenie było automatycznie przyznane do dnia 31 maja 2021 roku, jeśli rodzic złożył wniosek po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Dlatego w 2020 roku nie było konieczności składania kolejnego wniosku.


CO SIĘ ZMIENIA?

W 2021 roku zmienia się okres rozliczeniowy świadczenia. Zmiana nie wpływa w żadnym stopniu na wysokość wypłacanego świadczenia.

Jedynym ważnym aspektem jest fakt, że rodzice muszą pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku.

Dotychczas świadczenie było automatycznie przyznawane w  sytuacji, gdy rodzic złożył wniosek po dniu 30 czerwca 2019 roku i w związku z tym nie było konieczności składania kolejnego wniosku. Trzeba podkreślić, że ów automatyzm będzie trwał do dnia 31 maja 2021 roku.

Prawo do 500+ w 2021 roku nie będzie przysługiwać od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 1 maja 2022 roku, jak i w kolejnych latach, chyba że zostanie złożony wniosek.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2407 z późn. zm.).

Art.  18.  [Okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia]
1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
2. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.


GDZIE I KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 roku, będą przyjmowane:

  • od dnia 1 lutego 2021 roku – drogą elektroniczną;
  • od dnia 1 kwietnia 2021 roku – w urzędzie.


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, lub opiekunowi prawnemu dziecka.


KIEDY NASTĄPI WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA?

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Zatem, aby zachować ciągłość świadczenia, wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021 roku.


Poniższa tabelka obrazuje sytuację wypłaty świadczenia w przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach.

Jeśli wniosek złożysz do:Prawo do świadczenia i wypłaty otrzymasz do:
 30 kwietnia 2021 roku 30 czerwca 2021 roku
1 maja do 31 maja 2021 roku 31 lipca 2021 roku
1 czerwca do 30 czerwca 2021 roku31 sierpnia 2021 roku
 1 lipca do 31 lipca 2021 roku30 września 2021 roku
1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku31 października 2021 roku


PRZYKŁAD:

Jeśli prawidłowy wniosek zostanie złożony do dnia 30 kwietnia 2021 roku, świadczenie będzie wypłacone do dnia 30 czerwca 2021 roku.  Jeśli zaś wniosek złoży uprawniona osoba w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, świadczenie będzie wypłacone do dnia 31 lipca 2021 roku. Analogicznie w kolejnych miesiącach.


Należy zwrócić uwagę, że wypłacenie następuje bez wyrównania za minione miesiące. W przypadku niedotrzymania terminu na złożenie wniosku, świadczenie przyzwane jest w kolejnym miesiącu.