Policjant zwolniony dyscyplinarnie nie może zaliczyć okresu pracy do stażu – komentuje dr Katarzyna Kalata dla „wp.pl”

Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna wyraźnie podkreślają, że odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów oparta jest na zaostrzonych regułach, które podyktowane są szczególnym zadaniami stawianymi przed policją. Ustawa o Policji wprowadza gradację kar, spośród których, nie bez powodu, najbardziej uciążliwą jest sankcja dyscyplinarnego wydalenia ze służby. Dobór kary musi być adekwatny do przewinienia dyscyplinarnego, a wpływ na jej wybór ma rodzaj popełnionego czynu oraz wina policjanta. Nie powinno więc budzić wątpliwości przyjęte przez ustawodawcę  stanowisko zgodnie, z którym policjantowi zwolnionemu ze służby, w konsekwencji dyscyplinarnego wydalenia czyli najbardziej z dotkliwych kar, nie przysługuje możliwość zaliczenia stażu tej służby do okresu zatrudnienia, z  którym wiążą się określone w prawie pracy uprawnienia (art. 80 ust. 1 i 4 Ustawy o Policji). Abstrahując od aspektu etycznego, były policjant wydalony ze służby, zliczając staż pracy, postępuje wbrew obowiązującemu prawu.

Mówi dr Katarzyna Kalata w komentarzu dla Wirtualnej Polski.

LINK TUTAJ