W stażu pracy zostanie uwzględniony okres prowadzenia działalności


Okres prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy wykonywaniu działalności będzie wliczany do stażu pracy, jeśli za ten okres zostaną odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika. Taką zmianę zakłada poselski projekt ustawy.


Aktualnie okres prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, co do zasady nie podlega wliczeniu do stażu pracy, od którego zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika. Taka sytuacja jest zatem niekorzystna dla osób, które przed nawiązaniem stosunku pracy prowadziły działalność gospodarczą, ponieważ okres ten nie jest np. uwzględniany w okresie stażu do urlopu.  


PRZYKŁAD (przed nowelizacją)

Pan Jan przez okres 12 lat prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. Z powodu pandemii, Pan Jan został zmuszony do przekwalifikowania się i poszukania pracy w innym sektorze. Po miesiącu poszukiwań Pan Jan dostał pracę i podpisał umowę o pracę. Z uwagi na fakt, że okres prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się do stażu pracy, a Pan Jan nie miał innego doświadczenia zawodowego, jego wymiar urlopu wypoczynkowego wyniesie 20 dni.


PRZYKŁAD (po nowelizacji)

Dzięki nowelizacji okres prowadzenia działalności gospodarczej zostanie wliczony do czasu pracy Pana Jana, dzięki czemu wymiar jego urlopu wypoczynkowego wyniesie 26 dni.W uzasadnieniu do nowelizacji projektu ustawy można przeczytać, że celem projektowanych zmian jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady równości. Obecne przepisy w sposób nieuzasadniony różnicują sytuację prawną przedsiębiorców i pracowników – na niekorzyść tych pierwszych. Fakt, że okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie wlicza się do stażu pracy, wpływa np. na wysokość uzyskiwanych świadczeń ubezpieczeniowych czy też na wymiar urlopu wypoczynkowego. Jeśli zmiana wejdzie w życie, pracodawca będzie zobowiązany do wliczania do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończonych okresów prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.


Innymi słowy, warunkiem zaliczenia do stażu pracy okresu prowadzenia przedsiębiorstwa, będzie fakt opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Projektodawca podkreśla również, że ww. nowelizacja ma na celu usunięcie niespójności w prawie, które prowadzą do sytuacji kuriozalnych, w których okres prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, co do zasady nie podlega wliczeniu do stażu pracy wymaganego do nabycia świadczeń lub uprawnień pracowniczych, ale już okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, takiemu wliczeniu, co do zasady podlega.


Autor: Anna Goral – prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS