Od dnia 1 czerwca 2017 r. nowy wzór świadectwa pracy i zmienione zasady jego wydawania

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2017 poz. 1044) wprowadzono zmiany zasad wydawania świadectw pracy oraz ustalono nowy wzór świadectwa pracy, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Nowelizacja weszła w życie od dnia 1 czerwca 2017 r.

Co się zmieniło?

  • agencje pracy tymczasowej zobowiązane są zamieszczać w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresy wykonywania takiej pracy;
  • jeśli pracownik wygra spór z pracodawcą o sprostowanie świadectwa pracy – pracodawca zobowiązany jest wydać nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu (dotąd pracodawca miał tylko 3 dni);
  • jeśli sąd uwzględni roszczenia pracownika o przywrócenie go do pracy lub przyznanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, na żądanie pracownika pracodawca w ciągu 7 dni licząc od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia ten dokument o dane wynikające z wyroku sądu (dotąd pracodawca miał tylko 3 dni);
  • jeśli pomiędzy pracodawcą a byłym pracownikiem powstanie spór, który skończy się zawarciem ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy – pracodawca wydaje je w terminie 7 dni od dnia zawarcia ugody lub jej zatwierdzenia przez sąd;
  • jeśli z przyczyn obiektywnych pracodawca nie może dochować terminu 7-dniowego na wydanie pracownikowi nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy, zobowiązany jest w ciągu 7 następnych dni doręczyć je pracownikowi pocztą lub w inny sposób (np. przez kuriera lub osobiście);
  • jeśli sąd pracy prawomocnie orzeknie o odszkodowaniu dla pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy, a pracownik w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku nie przedłoży pracodawcy świadectwa pracy do uzupełnienia o treść wyroku, pracodawca wzywa pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 7 dni od doręczenia mu wezwania pracodawcy. Na uzupełnienie i wydanie pracownikowi świadectwa pracodawca ma zasadniczo 7 dni (wcześniej były to terminy 3-dniowe).