Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego do dnia 30 września bez zgody pracownika!!!

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0, dały pracodawcy możliwość udzielenia zaległego urlopu w wymiarze maksymalnie do 30 dni w dowolnym terminie.  Zatem pracodawca nie musi czekać do dnia 30 września z udzieleniem zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi, ma prawo udzielić go wcześniej bez zgody pracownika.


Wejście w życie Tarczy 4.0., umożliwiło pracodawcy w czasie stanu epidemii, bądź stanu zagrożenia epidemicznego udzielić zaległego urlopu pracownikowi w dowolnym terminie. Dotychczas pracodawca był zmuszony dopiero po dniu 30 września udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego. Zmiana, do której doszło w dniu 24 czerwca 2020 r. przyznaje pracodawcy swobodę w podjęciu decyzji, kiedy pracownik ma się udać na zaległy urlop w wymiarze do 30 dni, pomijając kwestię jego zgody, czy wcześniej obranych planów urlopowych. Wykorzystać taką sposobność pracodawca może przed dniem 30 września 2020 r. 


WAŻNE!

Pracodawca może wysłać pracownika na urlop bez jego zgody!!!


Tarcza nie wprowadza również rozróżnienia pomiędzy urlopem zaległym, a urlopem zaległym tzw. „na żądanie”. Zgodnie z Kodeksem pracy urlop zaległy, który pracownik chce wykorzystać w ramach urlopu „na żądanie” może zostać udzielony, dopiero po dniu 30 września, lecz najpóźniej przed końcem roku. Ustawodawca w Tarczy całkowicie zrezygnował z takich podziałów, nie ograniczając zaległego urlopu, do wyżej wskazanych terminów. Omawiane 30 dni urlopu udziela się zgodnie z urlopem wypoczynkowym, które dotyczą wyłącznie dni pracy. Przyjmuje się 1 dzień pracy, jako 8 godzin pracy, zgodnie z art. 1542 § 2 Kp.


Co jeśli pracownik posiada jednak więcej niż 30 dni zaległego urlopu?


Takie przypadki mogą zdarzyć się w sytuacji długotrwałej choroby lub korzystania z urlopu rodzicielskiego. Nadprogramowe dni wolne, należy już potraktować zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy, czyli wykorzystać do dnia 30 września roku kolejnego.


Tarcza Antykryzysowa w pewien sposób ograniczyła pracownika, który nie może odmówić urlopu pomimo, że taka decyzja została na niego narzucona i zapadła bez jego zgody. Pracodawca w wypadku czynnego sprzeciwu osób zatrudnionych, ma kilka wariantów na takie okoliczności. Musi wskazać na piśmie termin urlopu, odmówić dopuszczenia do pracy oraz wpisać w ewidencji termin wykorzystywanego urlopu. W sytuacji, gdy to pracodawca odmawia i nie przydziela niewykorzystanego urlopu lub zaniży jego wymiar, ryzykuje nałożeniem na siebie kary grzywny w wysokości od 1 000,00 zł do 30 000,00 zł.