Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2 000 zł. To zaś wpłynie także na podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 13 zł dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Od nowego roku wzrasta płaca minimalna dla pracowników i wynosić będzie 2 000 zł. Do minimalnego wynagrodzenia nie będzie już wliczany dodatek za pracę w nocy.

 

Nawet jeśli pracodawca zatrudniający dotąd pracownika z wynagrodzeniem minimalnym (1 850 zł) nie wprowadzi do umowy o pracę zmian w tym zakresie, pracownik będzie miał wobec niego roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia do kwoty gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego (tj. do 2 000 zł). Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 i ust. 2 Kodeksu pracy, korzystniejsze dla pracownika regulacje stosuje się w miejsce mniej korzystnych postanowień umowy o pracę. Jeśli umowa o pracę nie zawiera kwotowo określonego wynagrodzenia lecz strony umowy o pracę wskazały, że jest to „minimalne wynagrodzenie za pracę”, umowa o pracę nie wymaga zmian, a pracownikowi za pracę od dnia 1 stycznia 2017 r. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł.

 

Zmianie ulegają też zasady ustalania wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku pracy. Mają oni prawo od razu do 100% minimalnego wynagrodzenia, a nie do 80% – jak to było dotychczas.

 

PORÓWNANIE REGULACJI PRAWNYCH W ZAKRESIE PŁACY MINIMALNEJ W ROKU 2016 I 2017

rok 2016

rok 2017

wysokość wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy (pełny etat)

1 480 zł

2 000 zł

wysokość wynagrodzenia minimalnego w drugim i kolejnym roku pracy (pełny etat)

1 850 zł

2 000 zł

składniki niewliczane do minimalnego wynagrodzenia

 •  nagroda jubileuszowa
 •  odprawa emerytalno-      rentowa
 •  wynagrodzenie za pracę w  godzinach nadliczbowych
 •  nagroda jubileuszowa
 •  odprawa emerytalno-    rentowa
 •  wynagrodzenie za pracę w  godzinach nadliczbowych
 •  dodatek do wynagrodzenia    za pracę w porze nocnej

kara grzywny za naruszenie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu

1 000 zł – 30 000 zł

1 000 zł – 30 000 zł

 

Wynagrodzenie minimalne w kwocie 2 000 zł należne jest za pracę wykonaną od dnia 1 stycznia 2017 r. Zatem jeśli pracodawca w styczniu 2017 r. wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2016 r. a było ono ustalone na poziomie płacy minimalnej, będzie ono wynosiło 1 850 zł, a nie 2 000 zł.

 

Z praktyki

W umowie o pracę wynagrodzenie pracownika ustalone zostało w kwocie 1 500 zł brutto. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik w każdym miesiącu otrzymuje ponadto premię w wysokości 750 zł.

Od stycznia 2017 r. umowa o pracę nie wymaga zmian w zakresie wynagrodzenia; pracownik bowiem miesięcznie otrzymuje kwotę 2 250 zł brutto. Gdyby jednak w którymś miesiącu w 2017 r. został pozbawiony premii, pracodawca byłby zobowiązany do wypłaty pracownikowi kwoty 2 000 zł brutto (czyli musiałby wyrównać wynagrodzenie do wysokości gwarantowanego przepisami prawa wynagrodzenia minimalnego).

 

WYKONUJĄCY PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Od dnia 1 stycznia 2017 r., będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł dla pracujących na umowie zlecenia, umowie o świadczenie usług – także samozatrudnionych świadczących usługi jednoosobowo. Stawka ta będzie rosła wraz z podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Strony umowy cywilnoprawnej nie mogą w umowie wyłączyć stosowania przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Zleceniobiorca nie może zrzec się prawa do minimalnego wynagrodzenia. Przepisy prawa nie dopuszczają też możliwości przeniesienia prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Ustawodawca nakazuje również wypłacać wynagrodzenie w formie pieniężnej.

Z praktyki 

Właściciel sklepu zawarł z Zofią R. – ekspedientką – umowę zlecenia. Kobieta pracuje na zmiany od 6.00 do 14.00 i od 12.00 do 20.00. W umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł miesięcznie. Dodatkowo w każdym miesiącu kobieta otrzymuje od zleceniodawcy talon o wartości 700 zł do zrealizowania
w sklepie.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. właściciel sklepu będzie zobowiązany wypłacać Zofii R. wynagrodzenie z uwzględnieniem stawki co najmniej 13 zł za godzinę i w żadnej części – w zakresie minimalnego wynagrodzenia – nie może być ono „uzupełnione” talonami czy innymi świadczeniami niepieniężnymi.

Przepisy o stawce minimalnej nie mają zastosowania do osób:

 • które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne (np. zleceniobiorca w biurze obrotu nieruchomościami, którego wynagrodzenie zależy od wartości zawartych przez niego umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości);
 • wykonujących wymienione w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu usługi sprawowania opieki (art. 8 d ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5).

 

Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie jest uzależniona od stażu pracy; a zatem obowiązuje ona zarówno wobec osoby podejmującej pracę po raz pierwszy (np. absolwenta bez doświadczenia na rynku pracy), jak i wobec osoby, która ma nawet kilkadziesiąt lat stażu pracy (np. emeryta).

Przepisy o stawce 13 zł za godzinę pracy zleceniobiorcy i innych osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczą umów:

 • które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
 • zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. i trwających po tym dniu.

Jeśli umowy zawarte przed dniem 1 stycznia 2017 r. ze stawką godzinową poniżej 13 zł nie zostaną zmienione i wynagrodzenie nie zostanie dostosowane do stawki minimalnej obowiązującej od 2017 r., to świadczący pracę ma prawo do wyrównania jego wynagrodzenia do stawki 13 zł za godzinę. Naruszając przepisy o stawce minimalnej, zatrudniający na podstawie umów cywilnoprawnych popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Z praktyki

Firma produkcyjna ma zawartą umowę zlecenia z Piotrem M., który każdego dnia roboczego w godzinach 7.00-16.00 wydaje klucze przychodzącym do pracy pracownikom, otwiera bramę na terenie zakładu oraz pilnuje porządku na przyzakładowym parkingu. Stawka godzinowa w umowie wynosi 7 zł.

Piotr M. ma prawo do stawki godzinowej w wysokości 13 zł. Zatrudniająca go firma naraża się zatem nie tylko na karę grzywny za naruszenie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, ale i na poniesienie kosztów procesu i oczywiście wyrównanie wynagrodzenia za okres wypłacania wynagrodzenia z zaniżoną stawką – w razie wytoczenia powództwa przez Piotra M.

Jeśli umowa zlecenia trwa dłużej niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości płacy minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Postanowienia umowy ustalające zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia, np. w po dwóch miesiącach wykonywania zlecenia, byłyby zatem nieważne.

W umowie zlecenia (umowie o świadczenie usług) powinien być określony sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (np. podpis zleceniobiorcy w prowadzonej przez zleceniodawcy dziennej ewidencji czasu wykonywania zlecenia lub przesyłanie przez zleceniobiorcę po każdym dniu wykonywania zlecenia informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia). Jeśli zaś umowa nie wprowadza w tym zakresie regulacji, to zleceniobiorca (świadczący usługi) przed dniem wypłaty wynagrodzenia przedkłada zleceniodawcy (usługodawcy) wykaz godzin wykonania zlecenia (usługi), np. w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Jeśli zaś umowa nie została zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, na zleceniodawcy ciąży obowiązek potwierdzenia ustaleń w kwestii sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli zleceniodawca tego nie uczyni, to zleceniobiorca (świadczący usługi) przed wypłatą wynagrodzenia przedkłada zleceniodawcy wykaz godzin wykonania zlecenia (usługi). Należy jednak podkreślić, że jeśli zleceniobiorca kierowany jest przez agencję pracy tymczasowej do zleceniodawcy, to zleceniodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

Dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług zleceniodawca zobowiązany jest przechowywać przez okres 3 lat.

 

Podstawa prawna:

● art. 6, art. 7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.),

● § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456),

● ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265),

● art. 18 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).