Gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS?


Od każdej decyzji ZUS, z którą ubezpieczony się nie zgadza przysługuje odwołanie.


Odwołanie od decyzji ZUS, składa się na piśmie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez dany oddział ZUS, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.


PRZYKŁAD

Pan Jan otrzymał decyzję w dniu 2 marca 2021 roku. Uznał decyzję ZUS za nieprawidłową. Na złożenie odwołania od decyzji ZUS, Pan Jan ma czas do dnia 2 kwietnia 2021 roku.


Odwołanie można złożyć osobiście w Oddziale ZUS, który wydał decyzję lub nadać je za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wówczas data stempla pocztowego jest datą złożenia odwołania od decyzji ZUS.  


Do jakiego sądu kierować odwołanie od decyzji ZUS?

Właściwość rzeczowa to nic innego jak określenie, gdzie należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS. Takie odwołanie można złożyć do sądu rejonowego lub do sądu okręgowego.


Do sądu rejonowego, kierowane będą sprawy o:

  • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy;
  • świadczenie rehabilitacyjne;
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej;
  • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


Reszta spraw będzie należała do sądów okręgowych.

Zatem, jeśli ZUS wyda decyzję o: niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym, braku prawa do renty, czy emerytury – takie odwołanie należy złożyć do sąd okręgowego – zgodnie z miejsce zamieszkania.

Co to jest właściwość miejscowa sądu, do którego należy zaadresować odwołanie?

Sąd właściwy miejscowo do złożenia odwołania od decyzji ZUS zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, ustala się w oparciu o miejsce zamieszkania lub siedziby strony odwołującej. Nieistotne przy składaniu odwołania jest miejsce zameldowania ubezpieczonego.

W sytuacji, w której na tej podstawie nie można ustalić właściwego sądu, właściwym sądem będzie ten, w którego obszarze znajduje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydający decyzję.


PRZYKŁAD

Jan Z. w grudniu 2021 roku mieszkał w Warszawie. Otrzymał decyzję o odmowie prawa do renty. Od stycznia 2022 roku, Jan Z. mieszka już w Gdańsku. Odwołanie od decyzji powinien złożyć do Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Autor: Aleksandra Zych – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i sprawach ZUS