Odwołanie od decyzji ZUS złożone po terminie


Złożenie odwołania od decyzji ZUS po terminie jest możliwe. Sąd rozpozna takie odwołanie, jeśli przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się od decyzji ZUS. Obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie.


Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na piśmie do ZUS, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Następnie ZUS może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję, jeżeli uzna odwołanie za słuszne. Jeżeli ZUS nie zgadza się ze złożonym odwołaniem, przekazuje odwołanie od decyzji ZUS wraz z aktami sprawy do właściwego sądu.


Gdy odwołanie zostanie złożone po terminie, Sąd wyda postanowienie o jego odrzuceniu, na które przysługuje zażalenie. Sąd co do zasady nie rozpoznaje odwołania od decyzji ZUS złożonego po terminie, chyba że istnieją przesłanki do jego uwzględnienia.


Zgodnie z art. 4779 § 3 k.p.c., sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się Ocena zasadności przesłanek oraz to czy występują one łącznie, będzie należała do Sądu.  


Nie jest konieczne składanie dodatkowego wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania. W odwołaniu od decyzji ZUS należy wskazać natomiast, dlaczego odwołujący nie dotrzymał miesięcznego terminu.


W obowiązujących przepisach nie zostało jednoznacznie wskazane co oznacza „nadmierne przekroczenie terminu”. Nadmierność trzeba każdorazowo analizować w odniesieniu do indywidualnej sprawy.


Podobnej analizy należy dokonać oceniając „przyczyny niezależne od odwołującego”. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, do takich przyczyn możemy zaliczyć m.in. przewlekłą chorobę, pobyt za granicą, nieporadność, czy wprowadzenie w błąd przez organ rentowy.


PRZYKŁAD

Pani Izabela w dniu 12 listopada 2021 roku odebrała decyzję ZUS. Decyzja nie była dla niej korzystna. W dniu 10 grudnia 2021 roku, Pani Izabela uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Ze szpitala wyszła w dniu 17 grudnia 2021 roku. Odwołanie od decyzji ZUS, Pani Izabela miała możliwość złożyć dopiero w dniu 20 grudnia 2021 roku. Do odwołania dołączyła stosowne wyjaśnienia odnośnie przyczyny niezachowania terminu na złożenie odwołania oraz zaświadczenie lekarskie. W takiej sytuacji z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, iż Sąd uwzględni odwołanie Pani Izabeli, mimo niezachowania miesięcznego terminu.


Autor: Aleksandra Zych – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i sprawach ZUS