Wejście w życie zmian w ZUS już wkrótce!Nowelizacja wprowadza skrócony okres zasiłkowy, obowiązek odprowadzania składek ZUS w okresie zawieszenia działalności spółki, czy krótszy okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Większość zmian zacznie obowiązywać już od dnia 1 stycznia 2022 roku.


Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS, która wprowadza wiele zmian dla ubezpieczonych oraz płatników składek, oczekuje na podpis Prezydenta. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 sierpnia 2021 roku, Sejm odrzucił poprawki Senatu co oznacza, że nowelizacja ustawy jest na ostatnim etapie legislacyjnym.

Co się zmieni?

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, między innymi:

1. Obowiązek odprowadzania składek ZUS podczas zawieszonej działalności spółki


Jak wynika z projektowanych przepisów, zmienią się zasady opłacania składek ZUS dla:

  • wspólników jednoosobowych sp. z o.o.,
  • spółki jawnej,
  • spółki partnerskiej,
  • spółki komandytowej.


Ustawa nowelizująca nakłada nowy okres podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólnikom i tym samym obowiązek odprowadzania składek ZUS. Jak wynika z nowych przepisów – wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – będą podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia wniesienia wkładów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wkładów w spółce. Jeżeli chodzi o wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, to będą podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia zawarcia umowy spółki albo od dnia nabycia udziałów w spółce, do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce. Oznacza to, że nawet podczas zawieszonej działalności spółki, wspólnicy będą musieli odprowadzać składki ZUS.

ZMIANA WEJDZIE W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD OGŁOSZENIA USTAWY W DZIENNIKU USTAW

Więcej o tej zmianie pisaliśmy w artykule – LINK TUTAJ.


2. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia

Kolejną niekorzystną zmianą w ubezpieczeniach społecznych jest skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia ze 182 dni do 91 dni.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży.

ZMIANA WEJDZIE W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Szczegółowo o powyższej zmianie pisaliśmy w artykule – LINK TUTAJ.


3. Krótszy okres zasiłkowy

Nowelizacja spowoduje także skrócenie okresu zasiłkowego podczas trwania tytułu do ubezpieczenia. Zmiana będzie polegać na tym, że do okresu zasiłkowego będą wliczać się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do tej pory nawet jednodniowa przerwa powodowała powstanie nowego okresu zasiłkowego, od którego biegł okres 182 dni.

ZMIANA WEJDZIE W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2022 ROKU

4. Zmiana zasad podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu oraz formy składania zgłoszeń do ubezpieczeń

Po wprowadzonych zmianach, ubezpieczeni będą obejmowani oraz wyrejestrowani z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego albo chorobowego od dnia wskazanego odpowiednio w zgłoszeniu, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało złożone w Zakładzie.

W praktyce rodzi to wiele wątpliwości co do złożenia pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej, ponieważ z literalnego brzmienia przepisu wynika, że liczy się dzień złożenia wniosku w ZUS, a nie data stempla pocztowego, jak było do tej pory.

ZMIANA WEJDZIE W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Szczegółowo problem ten opisujemy w artykule – LINK TUTAJ.


5. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Korzystna zmiana obejmie kobiety w ciąży. Jak wynika z nowelizowanych przepisów – Ubezpieczonej będącej pracownicą, której umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy lub z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

ZMIANA WEJDZIE W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2022 ROKU6. Nowe zasady wyliczenia emerytur przy złożeniu wniosku o świadczenie w czerwcu

Dla emerytów będzie to korzystna zmiana, ponieważ wysokość emerytury zostanie przeliczona w sposób korzystniejszy, porównując do złożenia wniosku o świadczenie emerytalne tak jakby zostało złożone w maju. Wynika to z tego, że wniosek o emeryturę złożony w czerwcu nie podlega waloryzacji kwartalnej, a jedynie waloryzacji rocznej. Z kolei złożony w maju podlega waloryzacji rocznej, a także kwartalnej, co wpływa na wyższe świadczenie emerytalne.

ZMIANA WEJDZIE W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD OGŁOSZENIA W DZIENNIKU USTAW. OSOBOM UPRAWNIONYM, KTÓRYM JUŻ PRZYZNANO ŚWIADCZENIA, ZUS PRZELICZY JE WEDŁUG KORZYSTNYCH ZASAD W TERMINIE 30 DNI OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY7. Nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę

Korzystna zmiana obejmie również naliczanie odsetek za zwłokę. Zgodnie z nowymi przepisami, odsetek za zwłokę nie nalicza się od nieopłaconych w terminie składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS. Oznacza to, że nieopłacenie składek w terminie przykładowo z przyczyny błędnego zawiadomienia przez Zakład o stanie konta lub zastosowania się płatnika składek do pisma Zakładu w jego indywidualnej sprawie, nie będzie powodowało naliczenia odsetek za nieopłacenie składek w terminie.

ZMIANA WEJDZIE W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD OGŁOSZENIA USTAWY W DZIENNIKU USTAW


Autor: Karolina Kiecanaprawnik specjalizujący się w sprawach ZUS