Czy wiesz, że zapłacisz za zerwanie umowy zlecenia?


Jeśli zleceniodawca rozwiąże umowę zlecenia bez uzgodnionego okresu wypowiedzenia, będzie musiał wypłacić wynagrodzenie za okres wypowiedzenia – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2021 r. (sygn. akt: I CSKP 239/21).


Umowa zlecenia ustaje w momencie wykonania przedmiotu umowy lub rozwiązania umowy. Zasady wypowiadania umów zlecenia określa art. 746 kodeksu cywilnego. 

Art. 746. [Wypowiedzenie zlecenia] 

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zasadą swobody umów – nie ma obowiązku zawierania okresu wypowiedzenia w umowie zlecenia. Pomijając taki zapis, umowa zlecenia może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym momencie jej trwania. Jednakże możliwe jest również, aby strony umówiły się w taki sposób, że w dokumencie zostanie wskazany okres wypowiedzenia. Wówczas wszystkie warunki umowy zlecenia powinny być respektowane przez każdą ze stron.


Wypowiedzenie umowy zlecenia bez podania ważnej przyczyny wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Zleceniodawca powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania umowy, a w razie odpłatnego zlecenia, obowiązany jest także do zapłaty części wynagrodzenia, które odpowiada dotychczasowym czynnościom zleceniobiorcy.


Zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2021 r. (sygn. akt: I CSKP 239/21), niezachowanie przez zleceniodawcę okresu wypowiedzenia, który został zawarty w umowie zlecenia uniemożliwia zleceniobiorcy wykonywania przedmiotu umowy zlecenia i jednocześnie pozbawia go wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, tj. za okres, w którym umowa powinna trwać. W takiej sytuacji, zleceniobiorca powinien otrzymać od zleceniodawcy wynagrodzenie, które przysługiwałoby mu za wykonaną pracę podczas trwania okresu wypowiedzenia. Zawsze przy rozwiązywaniu umowy przez którąkolwiek ze stron należy uwzględniać postanowienia, które w tej umowie zostały zawarte, również okres wypowiedzenia. Natomiast w razie braku wprowadzenia okresu wypowiedzenia w umowie zlecenia, umowa rozwiąże się w momencie doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.


PRZYKŁAD

Pani Małgorzata zawarła umowę zlecenia z Panem Andrzejem. Umowa zlecenia została zawarta na rok, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. W umowie zlecenia, strony uzgodniły wynagrodzenie w kwocie 4 500,00 zł. Po sześciu miesiącach trwania umowy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą powstał spór. Pan Andrzej postanowił złożyć rozwiązanie umowy, w którym to wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowę zlecenia Pani Małgorzacie. Rozwiązanie takiej umowy było bezpodstawne, tj. Pani Małgorzata nie wykonywała umowy w sposób nienależyty. Wypowiedzenie nie zawierało 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji, Pani Małgorzacie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Pana Andrzeja wysokości jej miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 4 500,00 zł za okres wypowiedzenia zawarty w umowie zlecenia.


Sytuacja mogłaby być oczywiście odwrotna. Gdy zleceniobiorca wypowie umowę w trybie natychmiastowym, a zlecenie było odpłatne, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę, która powstała wskutek rozwiązania umowy.


Analogicznie do powyższego przykładu, gdyby to zleceniobiorca nie zachował okresu wypowiedzenia, zleceniodawca mógłby wymagać od niego zapłaty, w takiej wysokości jakiej wynagrodzenie przysługiwałoby zleceniobiorcy za okres wypowiedzenia.


Decydując się na nasz outsourcing kadr i płac, jesteś pod opieką wybitnych specjalistów ds. kadr i płac. Specjaliści ds. HR współpracują z Twoją organizacją i nigdy nie będziesz musiał wypłacać odszkodowania za okres wypowiedzenia przy umowie zlecenia, z uwagi na nieprawidłowe jej rozwiązanie.Autor: Aleksandra Zych – prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS