Czy masz prawo do zasiłku/wynagrodzenia z powodu kwarantanny?

Jeśli powróciłeś do Polski z zagranicy to musisz się poddać 14-dniowej kwarantannie. Za ten czas należy ci się zasiłek albo wynagrodzenie chorobowe. Zobacz jak je uzyskać. Nie potrzebujesz już do tego decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji. Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie. Masz na to 3 dni. Powiemy Ci kto i jak wypłaci Ci należne pieniądze.

Najpierw zawiadom pracodawcę albo ZUS

Osoba, która musi przejść obowiązkową kwarantannę z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, ma obowiązek złożyć do pracodawcy (zleceniodawcy) lub bezpośrednio do ZUS (chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą) oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek z tytułu kwarantanny – oświadczenie o odbyciu kwarantanny


Ważne!
Ubezpieczony ma 3 dni na złożenie oświadczenia o odbyciu kwarantanny!
Dokumenty możesz przesłać e-mailem


Pracownik, jak i zleceniobiorca może złożyć oświadczenie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, czyli np. przesłać skanem na adres e-mailowy lub wysłać do pracodawcy za pomocą platformy do obsługi pracowników. Natomiast Płatnik składek w ciągu 7 dni ma obowiązek przekazać oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli nie jest płatnikiem zasiłków.


Ważne!
Płatnik ma 7 dni na złożenie oświadczenia o odbyciu kwarantanny do ZUS-u lub musi wypłacić zasiłek!

Twoje oświadczenie to usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Oświadczenie stanowi również dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, np. w sytuacji nie nabycia prawa za okres kwarantanny do zasiłku, czy wynagrodzenia chorobowego.

Pracodawca lub zleceniodawca ma prawo do weryfikacji danych ze złożonego oświadczenia i w tym celu może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pracodawca wysyła dokumenty pocztą albo przez PUE (ZUS)

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, Płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przez PUE (ZUS). W sytuacji przesyłania przez PUE, należy przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia pracownika/zleceniobiorcy potwierdzonego za zgodność z oryginałem oraz dołączyć zaświadczenia Z-3 lub Z-3a. Natomiast osoby prowadzące działalność, muszą złożyć druk ZAS-53Wniosek o zasiłek chorobowy”.

Kto ma prawo do wynagrodzenia/zasiłku z powodu kwarantanny?

Prawo do wynagrodzenia (zasiłku) z powodu przymusowej kwarantanny mają wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla pracowników, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, tak samo jak zleceniobiorcy.

Pamiętaj, że osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Dla pracownika musi upłynąć 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, natomiast zleceniobiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą prawo do zasiłku chorobowego albo wynagrodzenia chorobowego nabywają po upływie 90 dni ubezpieczenia chorobowego.

Nie wszyscy mają okres wyczekiwania

Powyższa zasada ma wyjątki, tj. od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe otrzymają:

  • absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • ubezpieczeni obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłowie i senatorzy, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Co mi się należy – zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie z powodu kwarantanny?

To do jakiego świadczenia, tj. zasiłku czy wynagrodzenia chorobowego będzie miał prawo pracownik, zależy od tego, czy w bieżącym roku pobierał już wynagrodzenie chorobowe. Bowiem zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, za czas niezdolności pracownika do pracy m.in. wskutek odosobnienia w związku z chorobą zakaźną:

– trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,

– trwającą łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia,

pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia chorobowego.

Jeśli w danym roku byłeś już chory, to będziesz miał prawo do zasiłku chorobowego z tytułu kwarantanny.

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, będziesz miał prawo do zasiłku z tytułu kwarantanny związanej z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem.

Kto płaci zasiłek chorobowy z powodu podejrzenia zakażenia kornowirausem ?

Pracownikom, którzy mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenie za okres kwarantanny płaci pracodawca. Pracodawca będzie zawsze wypłacał wynagrodzenie przez pierwsze 33 dni (14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia) w roku kalendarzowym. Zasiłek chorobowy przysługuje od 34 dnia nieobecności w pracy.

Natomiast w stosunku do zleceniobiorców, płatnikiem zasiłku będzie zawsze ZUS, ponieważ nie mają oni prawa do wynagrodzenia chorobowego, natomiast od pierwszego dnia choroby, czy przebywania na kwarantannie nabywają prawo do zasiłku chorobowego. Jednak, jeśli firma z którą współpracuje zleceniobiorca nie jest płatnikiem zasiłków (czyli na dzień 30 listopada nie zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 swoich ubezpieczonych), Zleceniodawca musi przekazać wniosek o wypłatę zasiłku zleceniobiorcy do ZUS.

Te samy zasady dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491);
  • art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ze zm.);
  • art. 2, art. 4, art. 6, art. 8, art. 33‒35 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645; ze zm);
  • art. 2 pkt 11, 12, 31 i 40, art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
  • § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
    oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 376).

Pliki do pobrania: