Przedsiębiorco – czy pracując w formie samozatrudnienia należy Ci się minimalne wynagrodzenie

Samozatrudnienie to popularna forma świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy, polegająca na jednoczesnym prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Wielu osobom formuła pracy B2B może wydawać się dość stresująca, zważywszy na ryzyko, jakie za sobą niesie, zwłaszcza w kwestii zarobkowania.

Czy przy takiej formie zatrudnienia można zatem domagać się minimalnego wynagrodzenia?

Tak! Odpowiedź na to nurtujące pytanie znajduje swoje odzwierciedlenie w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Art. 8a niniejszej ustawy prowadzi do stwierdzenia, że w przypadku umowy o świadczenie usług, czyli takiej, która jest zawierana pomiędzy firmą (pracodawcą), a świadczącym usługi (samozatrudnionym), to samozatrudnionemu należy się taka wysokość wynagrodzenia, aby za każdą godzinę świadczenia usług stawka godzinowa nie była niższa, niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Innymi słowy – należne jest wówczas wynagrodzenie za pracę w wysokości „minimalnej krajowej” lub wyższe.

Jednakże w jaki sposób możemy rozumieć wyrażenie „świadczący usługi”? Odpowiedź znajduje się w słowniczku ustawowym, który pokazuje nam, w jaki sposób dane wyrażenia w ustawie należy interpretować.

Art. 1 przedmiotowej ustawy obejmuje definicję „świadczącego usługi”. Należy zatem uznać, że świadczącym usługi jest osoba fizyczna, czyli każdy człowiek, który wykonuje działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która nie zatrudnia pracowników ani nie zawiera umów ze zleceniobiorcami.

Czego może dochodzić osoba samozatrudniona ?

Osoba otrzymująca za godzinę świadczenia usług stawkę niższą, niż najniższą możliwą, może żądać ustanowienia minimalnego wynagrodzenia za świadczenie usług oraz zapłaty różnicy wynagrodzenia, które powinno zostać wypłacone (minimalnej stawki godzinowej) i tego, które było jej wypłacane (stawka godzinowa, która została już wypłacona).

Gdzie możemy znaleźć wysokość minimalnego wynagrodzenia?

Co ciekawe, należy pamiętać, że kwotę wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli aktualne 19,70 zł brutto, reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., co ma swoją podstawę w art. 1 ust. 5 przedmiotowej ustawy. To Rada Ministrów ustala to, ile ma wynieść stawka godzinowa w danym roku.

Przykład:

Alicja jest osobą samozatrudnioną na kontrakcie B2B w jednej z warszawskich korporacji. Zatrudnienie w takiej formie było dla niej jedyną możliwością, gdyż zagrożono jej zwolnieniem.  W trakcie świadczenia przez nią usług, postanowiono obniżyć jej uposażenie do 14 zł brutto na godzinę, czyli znacząco mniej, niż minimalna krajowa wówczas wynosiła (18 zł brutto na godzinę). W takiej sytuacji Alicja może żądać od pracodawcy zapłaty należnego jej, minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę wcześniej wykonywanej pracy (4 zł brutto od każdej godziny), jako wyniku różnicy minimalnej krajowej (18 zł brutto) oraz wypłacanego wadium (14 zł brutto). Może rościć również wypłaty 18 zł brutto, czyli minimalnej krajowej za każdą następną, przepracowaną godzinę pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej najniższe wynagrodzenie w 2023 r. wzrośnie aż dwukrotnie. Z dniem 1 stycznia 2023 r. ustalone zostało minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 22,80 zł. Natomiast od 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie to wzrośnie do 3600 zł oraz stawki godzinowej 23,50 zł. Zatem osoby zarabiające mniej niż stawka wymieniona powyżej mogą spodziewać się zwiększenia wynagrodzenia, które powinno stanowić co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna:

  • Art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207)
  • Art. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207)
  • Art. 750 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2459)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. 2021 poz. 1690)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952)