ZUS umorzy składki firmom, którym odmówił umorzenia z powodu nadpłaty składek ZUS!!!


Firmy, które złożyły do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r. i otrzymały decyzję negatywną ze względu na posiadanie nadpłaty na koncie – otrzymają umorzenie składek. Taką możliwość wprowadza ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.


Pandemia wywołana COVID-19 przyczyniła się do dezorganizacji funkcjonowania praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Aby temu zaradzić w ramach tarczy antykryzysowej zaoferowano rozwiązania, które miały pomóc przedsiębiorcom łagodnie przejść ten okres. Jednym z nich, stały się zwolnienia ze składek ZUS. Miesiące marzec, kwiecień oraz maj 2020 r., okazały się dla  płatników (m. in. samozatrudnionych, firm zatrudniających 1-9 lub 10-49 osób) czasem wolnym od ponoszenia kosztów w ramach odprowadzanych składek.


Warte podkreślenia jest to, że tylko niektórzy z nich otrzymali taki bonifikat. Płatnicy, którzy opłacili składki na kilka miesięcy z góry lub mieli choćby niewielką nadpłatę na swoich kontach, o której mogli nawet nie wiedzieć, takiego prawa nie otrzymywali. W ustawie znalazł się zapis mówiący, że umorzenie kosztów przysługuje wyłącznie składkom nieopłaconym. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.


Ustawodawca jednakże zmienił ten przepis, umożliwiając wszystkim płatnikom, którzy spełniają kryteria, uzyskać zwolnienie ze składek, pomimo jakichkolwiek nadpłat widniejących na ich kontach.


Wyciąg z przepisów

Art.  10. 

1. W przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291).

2. Zwolnieniu z obowiązku opłacenia, o którym mowa w ust. 1, podlegają należne składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek.


Dodatkowym atutem nowelizacji jest brak przymusu składania dodatkowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS z urzędu przeanalizuje ponownie każdy wniosek, który był złożony do dnia 30 czerwca 2020 r.


WAŻNE!

ZUS ponownie przeanalizuje każdy wniosek, gdzie decyzją odmówił umorzenia składek ZUS.


Jeśli ZUS w toku nowych przepisów ustali nadpłatę na koncie, przedsiębiorca będzie mógł domagać się zwrotu należności lub przenieść ją na miesiące nieobjęte ulgą, zgodnie z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. O ewentualny zwrot należy ubiegać się dopiero wtedy, gdy ZUS poinformuje o tym na Platformie Usług Elektronicznych lub gdy otrzymamy pismo pocztą. Ulga obejmuje wnioski złożone do dnia 30 czerwca 2020 r.


Jednakże firmy, które nie złożyły wniosku do dnia 30 czerwca 2020 r., z uwagi na posiadaną nadpłatę na koncie ZUS, mogą teraz złożyć wniosek:

  • RDZ o zwolnienie ze składek oraz
  • wniosek o przywrócenie terminu na złożenie tego wniosku, w trybie art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Zgodnie bowiem z art. 58 kpa w razie uchybienia terminu, należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin, czyli złożyć wniosek RDZ. Jako przyczynę niezłożenia wniosku RDZ w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. należy podać poprzednio obowiązujące regulacje oraz praktykę ZUS, która wydawała decyzję odmowną w zakresie zwolnienia ze składek ZUS. 7-dniowy termin na wnioskowanie o przywrócenie terminu należy liczyć od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Regulacje art. 10 ustawy wejdą w życie w ciągu 30 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw (data publikacji – 20 sierpnia 2020 r.).


WAŻNE!

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, należy złożyć do dnia 26 września 2020 roku.


Zmiana w przepisach nastąpiła, aby objąć jak największą grupę docelową, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo rozpatrzenia wniosku pozytywnie przez ZUS, zawsze też płatnik składek będzie mógł złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy po niekorzystnej decyzji ZUS.


Podstawa prawna:       

  • art. 10, art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2020 r., poz.1423.