W jaki sposób odwołanie od decyzji ZUS może złożyć osoba niewidoma?


Co do zasady, odwołanie od decyzji ZUS składa się w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem odwołującego. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Dotyczy to zwłaszcza osób niewidomych, czy też niemogących pisać. Co w sytuacji, gdy osoba z jakiś przyczyn nie może złożyć własnoręcznie podpisu na odwołaniu?


Mało kto wie, że odwołanie od decyzji ZUS można również złożyć w formie ustnej do protokołu w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam pracownik odbierze oświadczenie od ubezpieczonego i sporządzi protokół, który będzie miał tę samą moc dowodową, co złożone odwołanie na piśmie. Stanowi o tym wprost art. 83 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym, odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.

Czy są inne możliwości do złożenia odwołania oprócz ustnego zgłoszenia do protokołu?


Tak, przepisy nie wykluczają możliwości złożenia przez osobę niewidomą odwołania od decyzji ZUS w formie pisemnej. Osoba niewidoma może złożyć podpis odręczny, a jeśli nie ma takiej możliwości – tuszowy odcisk palca.


Skuteczne złożenie oświadczenia woli regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 79 kodeksu cywilnego, osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.


Warto również zaznaczyć, że osoba niewidoma może również złożyć odwołanie od decyzji ZUS za pomocą pełnomocnika, wówczas na odwołaniu od decyzji ZUS wystarczy podpis tylko pełnomocnika. O wymogach formalnych i sposobie ustanowienia pełnomocnictwa, pisaliśmy na naszym blogu: https://hrlex.pl/blog/blog/podpisanie-odwolania-od-decyzji-zus-przez-ksiegowego-skutki.


Karolina Kiecana – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i sprawach ZUS