Od dnia 15 października 2020 r., przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą składać wnioski o wsparcie w ramach Tarczy 5.0.


Od dnia 15 października 2020 r. przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą złożyć do ZUS wniosek o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają możliwość wnioskowania o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek.


WAŻNE!

Wnioski można składać tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Świadczenie postojowe

Przysługują między innymi agentom turystycznym, pilotom wycieczek oraz przewodnikom turystycznym. Świadczenie wynosi 2 080,00 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć wniosek RSP-DB.


Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać świadczenie postojowe?

Jeśli jesteś agentem turystycznym, to musisz spełnić następujące warunki:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.


Jeżeli na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe, Twoja przeważająca działalność to pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny, musisz spełnić następujące warunki:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • zawiesiłeś prowadzenie działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
 • Twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy.


Dodatkowe świadczenia postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, jeżeli w głównej mierze zajmują się:

 • przewozem wycieczkowym i turystycznym,
 • prowadzeniem domów strachu, pokojów zagadek, dyskotek, salonów gier, jarmarków,
 • działalnością związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, np. teatralnych,
 • działalnością rozrywkową i rekreacyjną.


Jakie warunki trzeba spełnić?

 • wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożyłeś wniosek RSP-DD.


Zwolnienie z opłacania składek za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.

Prawo do tej formy pomocy przysługuje przedsiębiorcom z branży:

 • turystycznej (przewodnik turystyczny, pilot wycieczek),
 • hotelarskiej (hotele i inne obiekty zakwaterowania),
 • rozrywkowej i rekreacyjnej (dyskoteki, pokoje zagadek, domy strachu),
 • artystycznej (przedstawienia teatralne),
 • organizacyjnej (organizacja targów, wystaw, konferencji, kongresów).


Jakie warunki trzeba spełnić?

 • byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składasz wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75 % w stosunku do przychodu, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożyłeś deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 października br. (chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania),
 • złożysz wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.


Jakie korzyści uzyskasz?

 • zostaniesz zwolniony z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.,
 • jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby zwolnić Cię z ich płacenia, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Dostaniesz wówczas zwrot nadpłaty, jeśli nie masz zaległości na koncie.


Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, to wypłaci świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. W sytuacji odmowy, ZUS wyda decyzję o braku prawa do dodatkowego świadczenia postojowego. Od decyzji ZUS można się odwołać w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Jeśli masz problem z napisaniem odwołania od decyzji ZUS skontaktuj się z nami.


Podstawa prawna: