Do jakiego sądu złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS, należy wnieść do sądu za pośrednictwem ZUS-u w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. Właściwość sądu określa się w oparciu o miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania Ubezpieczonego. Zmiana miejsca zamieszkania po przyjęciu sprawy do rozpoznania przez sąd, nie wpływa na właściwość sądu.

 

Niestety coraz częściej organ rentowy (ZUS) odmawia należnych ubezpieczonym świadczeń, dlatego warto zastanowić się nad złożeniem odwołania od decyzji ZUS.

 

Odwołanie takie należy złożyć na piśmie do oddziału ZUS-u, z którego otrzymaliśmy decyzję.

 

Ważne!!!

Odwołanie do sądu składa się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji ZUS.

 

Następnie ZUS przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy do właściwego sądu.
Sądem właściwym w sprawie:

1) zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy;

2)  o świadczenie rehabilitacyjne;

3)  o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej;

4) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
jest sąd rejonowy, w którego obszarze właściwości ma miejsce zamieszkania albo siedzibę strona odwołująca się od decyzji ZUS wydanej przez organ rentowy (ZUS).

 

Przykład

Anna Wolska mieszka w Piotrkowie Trybunalskim i otrzymała decyzję odmawiającą jej zasiłku chorobowego. Pani Anna nie zgadza się z tą decyzją, dlatego też złożyła do oddziału ZUS odwołanie adresując je do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Gdyby okazało się, że w oparciu o powyższe przepisy nie można ustalić właściwego sądu, wówczas właściwym jest sąd, w którego obszarze właściwości ma siedzibę ZUS.

 

We wszystkich pozostałych sprawach właściwym będzie sąd okręgowy, w tym m.in. będzie rozpatrywał sprawy z odwołania od decyzji ZUS dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym, odwołania od decyzji dotyczącej wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 

 

Dodatkowo przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy:

  • wszczęte na skutek niewydania przez ZUS decyzji we właściwym terminie;
  • sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  • sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz sprawy ze stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o emeryturach kapitałowych a ZUS.

 

Właściwość sądu określa się w oparciu o miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania Ubezpieczonego.

Adres zamieszkania nie może być kwestionowany przez ZUS, jest to wyłączne prawo sądu. Sąd przyjrzy się adresowi zamieszkania osoby ubezpieczonej jedynie na zarzut ZUS-u. W sytuacji, gdyby okazało się, że osoba odwołująca się mieszka w innym okręgu sądowym, wówczas sąd do którego wpłynęło odwołanie przekaże je do sądu właściwego.

 

W odwołaniu należy wskazać adres zamieszkania ubezpieczonego, jest to bardzo ważne, ponieważ na ten adres sąd będzie kierował wszystkie wezwania i pisma. Sąd przede wszystkim na adres wskazany w odwołaniu prześle informację o terminie rozprawy i wskaże czy obecność odwołującego się na takiej rozprawie jest obowiązkowa.

 

Przykład

Jan Małecki zameldowany jest w Gdańsku, jednak pracuje i mieszka w Krakowie. Chcąc złożyć odwołanie od decyzji ZUS, powinien w odwołaniu wskazać jako właściwy sąd w Krakowie ze względu na aktualny adres zamieszkania. Odwołanie należy złożyć do ZUS-u, który wydał decyzję adresując je do sądu w Krakowie. ZUS ma obowiązek przekazać odwołanie do sądu w Krakowie.

 

Gdyby się okazało, że odwołujący zmieni adres zamieszkania, a nie powiadomi o tym sądu, wówczas działa na swoją niekorzyść, ponieważ nadal pomimo zmiany przepisów istnieje domniemanie, że pismo dwukrotnie awizowane przez Pocztę Polską jest doręczone stronie i strona zna jego treść.

 

Ważne!!!

Sąd, który przyjął sprawę do rozpoznania jest właściwy do jej zakończenia, niezależnie od zmiany adresu w trakcie prowadzonego postępowania z odwołania od decyzji ZUS.

 

Bez rzeczywistej wiedzy, na jakim etapie jest sprawa powstają trudności w dochodzeniu swych praw, a sąd nie będzie poszukiwał faktycznego adresu zamieszkania osoby odwołującej się od decyzji ZUS.

 

Ważne!!!

W interesie odwołującego się od decyzji ZUS jest informowanie sądu o każdej zmianie adresu zamieszkania.

 

Gdy ubezpieczony działa sam, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego, wówczas może złożyć odwołanie bezpośrednio do sądu z pominięciem ZUS.  Może to zrobić poprzez zgłoszenie swego powództwa oraz treści środków odwoławczych w sądzie właściwym ustnie do protokołu, albo na piśmie. Jednak gdyby z pisma złożonego przez odwołującego się nie wynikało, czego domaga się strona, wówczas sąd wezwie stronę do sprecyzowania swych żądań, tak by sąd mógł nadać bieg złożonemu odwołaniu.

Gdy odwołanie zostało złożone bezpośrednio do sądu, sąd zażąda niezwłocznie od ZUS-u akt sprawy, gdy jest właściwy miejscowo i rzeczowo. Natomiast gdy sąd jest niewłaściwy w danej sprawie, to bez zbędnej zwłoki przekazuje protokół z żądaniem odwołującego się właściwemu organowi rentowemu.

 

Ważne!!!

Gdyby się okazało, że wniesione przez ubezpieczonego pismo nie podlega rozpoznaniu przez sąd, wówczas sąd ma obowiązek przekazać je właściwemu organowi celem zajęcia się merytorycznie sprawą.

 

Nie wiesz jak napisać odwołanie od decyzji ZUS – zapoznaj się z przygotowanym przez nas wzorem: ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS