Czy pracownik może wykonywać pracę na kwarantannie?

Pracownik, który jest objęty kwarantanną może, ale nie musi wykonywać pracę zdalną, jeśli stan zdrowia na to mu pozwala. Pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykonywania pracy podczas przebywania na kwarantannie.

Od 3 listopada 2020 r. zmieniły się przepisy dotyczące kwarantanny dla domowników osoby z pozytywnym wynikiem COVID-19. Obecnie osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą (lub zamieszkuje), u której stwierdzono zakażenie koronawirusem (COVID-19) jest objęta kwarantanną trwającą do 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby z pozytywnym wynikiem. Sanepid nie będzie wydawał już decyzji w tym przedmiocie.

Ważne!

W sytuacji, gdy jeden z domowników odbywa kwarantannę, bo miał kontakt z osobą zakażoną, pozostali domownicy nie są objęci kwarantanną!

Od 26 października br. osoba skierowana na test na obecność koronawirusa (COVID-19) jest zobowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania na badanie.

Osobie przebywającej na kwarantannie przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy na podstawie oświadczenia przedstawionego pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich wypłaty.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 2 listopada 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(…)w §4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

6. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz.870), jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie obejmuje dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

7. Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, o której mowa w §3a ust. 4a, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 3a ust. 4a. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Przypominamy, że pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia za czas choroby za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego, lub 14 dni – w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia

W sytuacji, gdyby osoba objęta kwarantanną ubiegała się o zasiłek opiekuńczy z tytułu

opieki nad osobą objętą kwarantanną np.:

  • dzieckiem lub
  • inną osobą bliską

warunkiem otrzymania zasiłku jest również złożenie oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny.

Czy pracownik może pracować podczas kwarantanny?

W związku z większą liczbą osób zakażonych koronawirusem (COVID-19) zwiększa się również liczba osób przebywających na kwarantannie. Coraz więcej pracodawców zadaje sobie pytanie, czy pracownik może świadczyć pracę podczas kwarantanny. Oczywiście chodzi o pracę zdalną, która jest zgodna z zasadami kwarantanny domowej.

Należy podkreślić, iż fakt pobytu pracownika na kwarantannie nie oznacza, że jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Kwarantanna jest odosobnieniem osoby zdrowej, z uwagi na kontakt z osobą chorą, u której stwierdzono zakażenie chorobą zakaźną, co nie oznacza, że osoba ta jest automatycznie chora.

W sytuacji, gdy osoba skierowana na kwarantannę może wykonywać pracę zdalną, może nadal świadczyć pracę. Jednakże jeśli stan zdrowia pracownika uległby pogorszeniu wówczas osoba taka nie może pracować odbywając kwarantannę.

Czy pracodawca może nakazać pracę na kwarantannie?

Pracodawca nie ma możliwości nakazać wykonywania pracy podczas kwarantanny. W kolejnej nowelizacji ustawy COVID-owej ustawodawca zamierza wprowadzić przepis, który dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny mimo, że obecne regulacje na to pozwalają.

Jednakże również po nowelizacji pracodawca nie będzie miał możliwości nakazania wykonywania pracy podczas kwarantanny.

Czy pracownik, który pracuje podczas kwarantanny, ma prawo do zasiłku czy wynagrodzenia?

Należy podkreślić, że przebywanie na kwarantannie z punktu widzenia nabycia prawa do świadczeń, jest traktowane jak niezdolność do pracy z powodu choroby. Wówczas pracownikowi przysługuje prawo do wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. W związku z powyższym przy nabyciu prawa do zasiłku czy wynagrodzenia chorobowego należy stosować przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z art. 17 ustawy zasiłkowej ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Brak prawa do zasiłku podczas wykonywania pracy w okresie niezdolności do pracy potwierdza również wyrok Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2019 r., III UK 157/18, gdzie stwierdził, że „wykonywanie takiej pracy w okresie korzystania z zasiłku chorobowego prowadzi bowiem do utraty prawa do pobranych świadczeń za cały okres niezdolności do pracy”. Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę podczas kwarantanny, traci prawo do zasiłku chorobowego.

Należy dodać, że zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy „wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”. Warto podkreślić, że pracownik pod żadnym pozorem nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 kp), zatem jeśli pracownik wykonuje pracę podczas kwarantanny musi otrzymać wynagrodzenie za pracę.

Co pracodawca powinien zrobić jak pracownik wykonywał pracę, a w późniejszym okresie otrzymał informację o objęciu kwarantanną?

Za dzień, w którym pracownik przebywał na kwarantannie, ale pomimo tego wykonał pracę, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. Za taki dzień pracownik nie otrzyma ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasiłku chorobowego pomimo tego, że może się zdarzyć, że informacja o objęciu kwarantanną będzie wystawiona po zakończeniu pracy i będzie obejmowała również dzień pracy.

Należy podkreślić, że za pracę wykonaną przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, którego pracownik nie może się zrzec. Ponadto wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których pracownik na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zalecanym rozwiązaniem po otrzymaniu informacji o kwarantannie, jeśli pracownik świadczył pracę, jest dołączenie do dokumentacji pracowniczej notatki służbowej, wyjaśniającej powód, dlaczego pracownik nie otrzymał zasiłku/wynagrodzenia chorobowego za dany dzień, w którym praca była wykonywana.