W jakiej formie pracodawca powinien wyrazić zgodę na pracę zdalną podczas kwarantanny?


Pracownicy odbywający kwarantannę, mogą wykonywać pracę w trybie pracy zdalnej. Wymagane jest, aby pracownik zgłosił wniosek do pracodawcy o wykonywanie pracy zdalnej, na co pracodawca powinien wyrazić zgodę.


Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Wprowadza ona możliwość pracy zdalnej dla pracowników objętych obowiązkową kwarantanną, ale potrzebna do tego jest zgoda pracodawcy.


Ustawa została podpisana przez Prezydenta, czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Art. 4h.
1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.


Nie ma regulacji ustawowej, która nakazuje zawarcie porozumienia pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, na podstawie którego pracownik na kwarantannie będzie wykonywał pracę w domu, w szczególnej formie, np. pisemnej. W tej sytuacji  zastosowanie ma art. 300 kodeksu pracy, na podstawie którego w kwestiach nieuregulowanych w kodeksie pracy, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Z kolei art. 60 kodeksu cywilnego stanowi, że wyrażenie woli może nastąpić przez każde zachowanie się osoby, które w sposób dostateczny ujawnia jej wolę. Tak więc strony mają dowolność w jakiej formie chcą zawrzeć porozumienie o wykonywaniu pracy na kwarantannie, mogą ustalić to ustnie lub pisemnie. Jednak korzystniej jest, aby było to udokumentowane pisemnie, chociażby notatką służbową lub e-mailem. Tak więc wymagane jest, aby pracownik zgłosił wniosek do pracodawcy o zgodę na wykonywanie pracy zdalnej na kwarantannie, a następnie pracodawca powinien wyrazić na to zgodę.


Pracownikowi za pracę zdalną podczas kwarantanny przysługuje wynagrodzenie za pracę, traci zaś prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Co ważne powyższa zasada ma zastosowanie nie tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia. Ponadto, dotyczy to tylko osób objętych obowiązkową kwarantanną, nie zaś izolacją. Definicja kwarantanny i izolacji opisana jest w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


Wyciąg z przepisów

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
11) izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;
11a) izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
12) kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.


Tak więc izolacją objęte są osoby, które mają pozytywny wynik testu na COVID-19. Natomiast na kwarantannie przebywają osoby, które są zdrowe, lecz miały kontakt z osobą, u której stwierdzono obecność wirusa SARS-COV-2.


Przykład:

Pan Marcin ma pozytywny wynik testu na COVID-19 i przebywa na izolacji w domu. Natomiast jego żona – Pani Julia jest zdrowa, lecz mieszka razem z mężem i dlatego objęta jest kwarantanną. Pani Julia może wykonywać pracę zdalnie na kwarantannie w przeciwieństwie do męża, który jest niezdolny do pracy i przebywa na izolacji.


Przykładowy wniosek pracownika objętego kwarantanną o wykonywanie pracy zdalnej znajdziesz tutaj.