Praca zdalna podczas izolacji będzie dopuszczalna – zmiany przepisów już wkrótce!


Nowy projekt ustawy wprowadza możliwość pracy zdalnej podczas izolacji. Do tej pory ustawa przewidywała jedynie dopuszczalność pracy zdalnej na kwarantannie. Ustawodawca w ten sposób chce dopuścić do pracy zdalnej osoby chore, u których choroba przebiega bezobjawowo lub łagodnie.


Mowa o nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu w dniu 25 listopada 2020 r. Istotny jest poniższy art. 4ha, który dopuszcza pracę zdalną podczas izolacji.


Poniżej podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i …) wprowadza się następujące zmiany:
1)       po art. 4h dodaje się art. 4ha i art. 4hb w brzmieniu:

„Art. 4ha. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Art. 4hb. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.”


Powyższe przepisy wprowadzają możliwość pracy zdalnej podczas izolacji za zgodą pracodawcy lub zatrudniającego. Za świadczoną pracę, pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie, zaś straci prawo do zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego. Tak więc sytuacja kształtuje się analogicznie do pracy zdalnej podczas kwarantanny. Przypomnijmy, że do tej pory ustawodawca wprowadził możliwość jedynie pracy zdalnej na kwarantannie, zaś brak było regulacji prawnej dotyczącej pracy zdalnej podczas izolacji. O pracy zdalnej podczas kwarantanny pisaliśmy w artykule: Czy pracownik może wykonywać pracę na kwarantannie?


Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu twierdzi, że ,,w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej podczas izolacji w warunkach domowych, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji w warunkach domowych, w trakcie którego nie świadczy pracy zdalnej’’. Wynika z tego, że jeśli pracownik na początku choroby ma łagodne objawy lub odbywa ją bezobjawowo i zdecyduje się na pracę zdalną, to w przypadku pogorszenia stanu zdrowia ma prawo przejść na zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe.


Jeśli sprawy kadrowo-płacowe w Twojej firmie sprawiają Ci dużo problemów, zapoznaj się z wadami i zaletami outsourcingu kadr i płac lub zapytaj o naszą ofertę w zakresie outsourcingu HR.