Przerwa w zasiłkach dłuższa niż 1 miesiąc – spowoduje obliczenie podstawy zasiłku na nowoOd dnia 1 stycznia 2022 r., podstawa wymiaru zasiłku będzie obliczana ponownie, jeśli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego będzie przerwa dłuższa niż miesiąc kalendarzowy.


Podstawę wymiaru zasiłku ustala się z 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy, natomiast nie ustala się jej na nowo w przypadku, gdy między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy lub trwała ona krócej niż trzy miesiące kalendarzowe (art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).


Od dnia 1 stycznia 2022 r., podstawę wymiaru zasiłku będzie ustalało się od nowa w przypadku, gdy wystąpi przerwa pomiędzy niezdolnościami do pracy wynosząca nie mniej niż 1 miesiąc.


Aktualnie należy ponownie ustalić podstawę, gdy w okresie 3 miesięcy kalendarzowych ubezpieczony nie pobierał żadnego świadczenia za czas niezdolności do pracy. Podkreślić należy, że pod pojęciem pełny miesiąc kalendarzowy przyjmuje się miesiąc trwający od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, a zatem taki miesiąc może mieć: 28, 29, 30 lub 31 dni.


Przykład

Joanna K. za okres od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy. W dniu 1 kwietnia 2021 r. zakończyła pobierać zasiłek macierzyński. Podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego nie należy ustalać na nowo, ponieważ przerwa między okresem pobierania zasiłku opiekuńczego, a okresem zasiłku macierzyńskiego nie trwała 3 miesiące kalendarzowe (przypadała na maj, czerwiec). Od dnia 1 stycznia 2022 r., podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego trzeba będzie ustalić na nowo, ponieważ przerwa będzie dłuższa niż 1 miesiąc kalendarzowy.


Ubezpieczony, który nie zgadza się ze sposobem wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku, może złożyć wniosek do ZUS o wydanie decyzji w sprawie wysokości podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli ubezpieczony stwierdzi, że podstawa wymiaru zasiłku jest źle ustalona, zawsze może złożyć odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Rejonowego. Odwołanie od decyzji ZUS, zawsze należy złożyć za pośrednictwem ZUS.


Podstawa prawna:

• art. 19, 36 oraz 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870).


Autor: dr Katarzyna Kalata – prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS