Zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego


Od dnia 1 stycznia 2022 r., zmienią się zasady liczenia okresu zasiłkowego co oznacza, że ubezpieczeni otrzymają niższy zasiłek z racji tego, że okres, za jaki będą mogli go pobrać, będzie krótszy. Z nowym rokiem, do 182 dniowego okresu zasiłkowego wliczają się wszystkie poprzednie niezdolności do pracy pod warunkiem, że nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.


Osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i mają odpowiedni okres wyczekiwania (30 – dni jeśli podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, 90 — dni jeśli podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie),  za  okres choroby przysługuje zasiłek chorobowy. Należy podkreślić, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę najpierw nabywają prawo do wynagrodzenia chorobowego. Obecnie maksymalny okres zasiłkowy wynosi 182 dni, jednak od tej zasady występują wyjątki: gdy przyczyną choroby jest gruźlica lub niezdolność do pracy w przypadku ciąży, wówczas okres zasiłkowy wynosi 270 dni.


Zgodnie z aktualnymi przepisami, do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie wcześniejsze niezdolności do pracy, jeśli są następstwem tej samej choroby, a przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 60 dni. W związku z tym, jeśli pomiędzy okresami niezdolności do pracy występuje przynajmniej jeden dzień przerwy, a niezdolność przed przerwą i po niej wynika z różnych chorób, to okres zasiłkowy należy liczyć od nowa. Po zmianie przepisów nie będzie miało znaczenia czy powód zwolnienia jest ten sam, ponieważ wszystkie choroby trzeba będzie zliczyć do jednego okresu zasiłkowego, jeśli przerwa pomiędzy nimi nie przekroczy 60 dni.


PRZYKŁAD NR 1 

Pan Filip w dniu 11 lutego 2021 r. dostał zwolnienie lekarskie na okres od dnia 11 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. (18 dni) z powodu zapalenia oskrzeli. W dniu 4 marca 2021 r., Pan Filip złamał nogę i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 5 kwietnia 2021 r. (33 dni).


PRZYKŁAD NR 1 PRZED ZMIANĄ 

Przerwa w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 4 marca 2021 r. oraz różne niezdolności do pracy spowodowały, że okres zasiłkowy będzie liczony na nowo, co oznacza, że z tytułu złamania nogi, Pan Filip może pobrać zasiłek przez okres 182 dni.


PRZYKŁAD 1 PO ZMIANACH 

Przerwa pomiędzy kolejnymi niezdolnościami do pracy z powodu odmiennych chorób wynosi nie mniej niż 60 dni, zatem zostaną one zliczone do jednego okresu zasiłkowego. W takim przypadku Pan Filip może pobierać jeszcze zasiłek przez 131 dni (182 dni – 18 dni – 33 dni).


Jak będzie liczony okres zasiłkowy, jeśli ubezpieczony zachoruje na ta samą chorobę?


Jeżeli ubezpieczony bezpośrednio po zakończeniu jednej niezdolności do pracy, ponownie zachoruje na tę samą chorobę, wtedy okresy niezdolności do pracy podlegają zliczeniu. W następstwie nowelizacji regulacje w tym zakresie pozostaną niezmienne.PRZYKŁAD NR 2 

Pani Magdalena od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 19 czerwca 2021 r. (10 dni) stała się niezdolna do pracy z powodu problemów z kręgosłupem. W okresie Od dnia 20 czerwca 2021 r. do dnia 11 sierpnia 2021 r. (53 dni), Pani Magdalena była hospitalizowana z powodu problemów z kręgosłupem. Pomiędzy kolejnymi niezdolnościami do pracy nie było nawet jednodniowej przerwy. Brak przerw pomiędzy kolejnymi niezdolnościami powoduje, że okresy zwolnienia należy ze sobą zliczyć, zatem Pani Magdalena będzie mogła pobierać zasiłek przez 119 dni (182 dni – 10 dni – 53 dni).


Nowe zasady dla kobiet w ciąży


Od nowego roku do tego samego okresu zasiłkowego będą  wliczane wszystkie okresy choroby, jeśli przerwa pomiędzy nimi nie będzie wynosić więcej niż 60 dni. Nie będzie miało to zastosowania do choroby,  przypadającej przed przerwą, jeśli po przerwie niezdolność do pracy jest spowodowana ciążą.


PRZYKŁAD 3

Pani Magdalena w dniu 13 kwietnia 2021 r., dostała zwolnienie lekarskie na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (30 dni) z powodu powikłań po przejściu zakażenia COVID-19. W dniu 3 sierpnia 2021 r., Pani Magdalena otrzymała zwolnienie lekarskie z powodu zagrożonej ciąży, na okres do dnia 2 września 2021 r. (31 dni). Zarówno aktualnie, jak i po zmianach przepisów – choroby nie będą zliczone do jednego okresu zasiłkowego co oznacza, że Pani Magdalena na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży może przebywać przez 270 dni.


W sytuacji, gdy początkowa niezdolność do pracy będzie spowodowana ciążą, a następna będzie wynikać z odmiennej przyczyny, oba okresy zostaną zliczone do jednego okresu zasiłkowego, co znacząco skróci czas pobierania zasiłku. Obecnie taka sytuacja doprowadziłaby do otworzenia nowego okresu zasiłkowego po przerwie.


PRZYKŁAD 3 PO ZMIANACH 

Pani Alicja od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 lipca 2021 r. (182 dni) była niezdolna do pracy z powodu poważnego złamania nogi, na skutek czego musiała przejść operację. W dniu 12 sierpnia 2021 r., dostała zwolnienie lekarskie z powodu zagrożonej ciąży. W dniu 1 września 2021 r. Pani Alicja poroniła, jednak nie otrzymała aktu zgonu, ponieważ lekarz nie mógł ustalić płci dziecka. Od dnia 3 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., Pani Alicja stała się niezdolna do pracy z powodu problemów z sercem. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, ubezpieczona nabędzie prawo do zasiłku, ponieważ okres ciąży otwiera nowy okres zasiłkowy i nie jest zliczany do poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej złamaniem nogi. Po zmianach ubezpieczona nie nabędzie prawa do zasiłku, ponieważ wszystkie niezdolności do pracy należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego, zatem ubezpieczona pobrała zasiłek za więcej niż 182 dni.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie odmowy prawa do zasiłku wyda decyzję. Od każdej decyzji ZUS, ubezpieczonej przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji w zakresie odmowy prawa do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, opiekuńczego, czy świadczenia rehabilitacyjnego należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia odebrania decyzji do sądu rejonowego.


Podstawa prawna:

– art. 6, 8 i 9 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U z 2021 r. poz. 1133.