Czy można pobierać zasiłek opiekuńczy z tytułu zamknięcia szkoły z powodu koronawirusa i równocześnie pracować?

Osoba, która pobiera zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka ze względu na epidemię koronawirusa, nie może wykonywać żadnej pracy.

Jeśli podejmie jakąkolwiek pracę, również w trybie zdalnym – utraci prawo do zasiłku opiekuńczego.

Od dnia 8 marca 2020 r., obowiązuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19  (dalej: koronawirusa).

Dla ubezpieczonego, czyli:

– pracownika;

– osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego;

– zleceniobiorcy, który przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a który to zaprzestał wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku życia;

przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku i przysługuje  za każdy dzień, w którym placówka szkolna/przedszkole z powodu koronawirusa była zamknięta, nie wyłączając dni wolnych od pracy takich jak sobota, czy niedziela.

Zatem nie możliwe jest, aby jednego dnia ubezpieczony (pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą), otrzymał zasiłek opiekuńczy i wynagrodzenie
za pracę.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni niewykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeśli wykonywana jest praca, nawet zdalna,
to ubezpieczony traci prawo do zasiłku opiekuńczego.

W trakcie pobierania zasiłku opiekuńczego, nie można wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Jakakolwiek praca wykonywana podczas sprawowania opieki na członkiem rodziny, skutkuje utratą prawa do zasiłku opiekuńczego za cały okres należnego zasiłku opiekuńczego (art. 17 ust. 1, w zw. z art. 35 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Ponadto w sytuacji, gdyby ZUS teraz wypłacił zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem, ZUS ma prawo w późniejszym okresie przeprowadzić kontrolę i sprawdzić, czy osoba, która pobrała zasiłek opiekuńczy nie pobrała go nienależne. Należy wskazać, że ubezpieczony, który pobrał m.in. zasiłek opiekuńczy nienależnie, zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

Podstawa prawna:

  • art. 17, art. 32 ust. 1 oraz art. 34, art. 35 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r.
    o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
    i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 645);
  • art. 84 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 266).